9_IPS_Plovdiv_2022_192

MUNICIPALITY OF PLOVDIV

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Ladies and gentlemen, It is my great honor and privilege to greet you with a "Welcome" to Plovdiv - the sixth oldest living city in the world and the oldest in Europe. As a main cultural center of Bulgaria, Plovdiv deservedly won the title of European Capital of Culture in 2019. The city is home to impressive monuments of antiquity - Ancient Theater, Roman Stadium, Ancient Forum, wonderful examples of the Roman mosaic heritage exhibited in the Episcopal Basilica of Philippopolis and in the Small Early Christian Basilica. The old town of Plovdiv, the most beautiful jewel of the city, is a cultural phenomenon.

Уважаеми госпожи и господа, За мен е висока чест и привилегия да ви поздравя с „Добре дошли“ в Пловдив - шестият най-стар жив град в света и най-старият в Европа. Като основен културен център на България, Пловдив заслужено спе чели титлата Европейска столица на културата през 2019. Градът е дом на впечатляващи паметни ци на античността – Античен театър, Римски ста- дион, Античния форум, прекрасни образци на римско- то мозаечно наследство, експонирани в Епископ ската базилика на Филипопол и в Малката ранно християнска базилика. Старият град на Пловдив, най-красивото бижу на града, е културен феномен.

Щастлив съм да ви посрещнем в града, който зае четвърто място в престижната класация European Best Destinations за „Най добра европейска дестинация“ за 2022 г. и първо място за „Най-добра културна дестинация в Европа“, „Най-романтична дестинация в Европа“, „Най-добра винена дестинация в Европа“, както и за „Най добрата дестинация в България“. Казвам всичко това, защото вярвам, че най-важният, свързващ мост между културите, традициите, дружеските връзки на приятелство и сътрудничество между държавите винаги са били хората, а изкуство-то е най-добрия посланик! Искрено вярвам, че фотографията като изкуство е богатство, което изразява душата на човек и може да достигне до милиони хора по света. „IХ Международен Фото Салон Пловдив 2022“ се провежда под патронажа на FIAP, HPS и Фотографска академия „Янка Кюркчиева“, и отново с подкрепата на Община Пловдив. Той е важна част от Културния календар на нашия град, с който се гордеем. В шестте раздела тази година участват 3374 фотографии, представени от 267 автора от 33 държави, от 5 континента. За финалната селекция, петчленното международно жури от три държави (България, Сърбия и Франция), с председател Бранислав Бркич, MFIAP, HonEFIAP, EFIAP/s (Сърбия) определи 798 фотографии на 210 автора от 33 държави. Отново ще бъдат връчени наградите и на салона – златен, сребърен и бронзов медал и почетни ленти за всеки раздел. Така частица отПловдив ще зарадва автори по целия свят. Продължава и предизвикателство-то към младите автори от 16-21 години, които имаха възможност да участват безплатно в 2 раздела по избор. Сред селектираните фотографии на млади автори също има наградени! Поздравявам всички участници и победителите в „IХ Между народен Фото Салон Пловдив 2022“! Очакваме ви отново и през 2023 година! Здравко Димитров Кмет на град Пловдив

I am happy to welcome you to the city that took 4 TH place in the prestigious European Best Destinations ranking for "Best European Destination" for 2022 and 1 ST place for "Best Cultural Destination in Europe", "Most Romantic Destination in Europe", "Best wine destination in Europe", as well as for "Best destination in Bulgaria". I mention all this because I believe that people are the most important and connecting bridge between cultures, traditions, bonds of friendship and cooperation between countries and art is the best ambassador! I sincerely believe that photography as an art is a wealth that expresses a person's soul and can reach millions of people around the world. "IX International Photo Salon Plovdiv 2022" is being held under the patronage of FIAP, HPS and Academy of Photography Bulgaria "Yanka Kyurkchieva" and once again with the support of the Municipality of Plovdiv. It is an important part of the Cultural Calendar of our city and we are very proud of it. In the six sections this year participate 3374 photographs, presented by 267 authors from 33 countries, from 5 continents. For the final selection, the five-member international jury from three countries (Bulgaria, Serbia and France), chaired by Branislav Brkić, MFIAP, HonEFIAP, EFIAP/s (Serbia) selected 798 photographs by 210 authors from 33 countries. The awards of the salon will be presented as well - gold, silver and bronze medals and ribbons of honor for each section. Thus, a piece of Plovdiv will be a delight for authors all over the world. The challenge to young authors aged 16-21, who had the opportunity to participate for free in 2 sections of their choice still goes on. Among the selected photographs of young authors there are also award-winning ones! I congratulate all participants and winners of the "IX International Photo Salon Plovdiv 2022"! We are waiting for you again in 2023! Zdravko Dimitrov Mayor of Plovdiv, Bulgaria

NINTH IPS PLOVDIV 2022 • ДЕВЕТИ МФС ПЛОВДИВ 2022 Patronages, Recognitions, Support • Патронажи, Признания, Подкрепа

Plovdiv Municipality Община Пловдив

Събитиетo 9 ТИ МФС Пловдив 2022 се реализира с финансова подкрепа на Община Пловдив. The 9 TH IPS Plovdiv 2022 event is realized with the financial support of the Municipality of Plovdiv.

Международен Фото Салон Пловдив e фотографски конкурс с патронажи на: Международната федерация за

International Photo Salon Plovdiv is a photographic competition under the patronage of the International Fed

фотографско изкуство (FIAP), Фотографското общество на Гърция (HPS) и Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА). По традиция от първата година, събитието е и с подкрепата на Община Пловдив. Досега, пътуващата изложба „МФС Пловдив 2021 - Избрано“ гос тува в 8 арт локации в 5 населени места. Ето пътя на изложбата:

eration of Photographic Art (FIAP), patronages of Hellenic Photographic Society (HPS), and the Academy of Photography Bulgaria “Yanka Kyurkchieva” (APB). Traditionally from the first year, the event is supported by the Municipality of Plovdiv. So far, the traveling exhibition “IPS Plovdiv 2021 - Selected” visited 8 art places in 5 populated settlements. Here’s the way of the exhibitions: 1. Opening exhibition and Awarding - Tsar Simeon‘s garden, Plovdiv 2. Plovdiv - Antient Theatre, Plovdiv 6. Plovdiv - Gallery PHOTOMAX 7. Plovdiv - Bar Cat & Mouse, Kapana district + walking exhibition

1. Изложба и награждаване - Цар Симеонова градина, Пловдив 2. Пловдив - Античен театър 3. Пловдив - Парк “РУЖА” 4. Ст. Загора - РБ Захарий Княжески 5. Кърджали - Арт галерия КРЪГ

4. Ст. Загора - РБ Захарий Княжески - 21.09. - 14.10.2022 5. Пловдив - Бар Котка и Мишка - 11.09.2022 6. Кърджали - Арт галерия КРЪГ - 21.10. - 14.11.2022 7. Пловдив - главната, ходеща изложба - 29. 10.2022 8. Пловдив - галерия ФотоМАХ - 31.10. - 25.11.2022 и продължаваме ... 6. Пловдив - галерия ФотоМАХ, 7. Пловдив - Бар Котка и Мишка, кв. Капана + ходеща изложба 8. Бургас - Експозиционен център Флора 9. Пазарджик - Фестивал на изкуства- та Арт Идея-Арт Алея - изложбa “Избрано - Природа“ 2018-2021

3. Plovdiv - Park “RUZA”, western quarter 4. Stara Zagora - RB Zaharii Kniajevski 5. Kardzhali - Art Gallery KRUG

8. Burgas - Exhibition Center Flora 9. Pazardzhik - Art Festival Art ideа- Art Alley - exhibition “Selected - Nature” 2018- 2021

IPS Plovdiv 2022 - Selected

МФС Пловдив 2022 - Избрано

4. Stara Zagora - RB Zaharii Kniajeski - 21.09. - 14.10.2022 5. Plovdiv - Bar Cat & Mouse - 11.09.2022 6. Kardzhali - Art Gallery KRUG - 21.10. - 14.11.2022 7. Plovdiv - main street, walking exhibition - 29.10.2022 8. Plovdiv - PhotoMax Gallery - 31.10. - 25.11.2022 and we continue ...

After the first exhibition 1. Plovdiv - Opening and аwarding - Roman Stadium Square - 13.08. - 31.08.2022 we already visited the following places: 2 . Pleven - Art Gallery “Ilia Beshkov” - 18.08. - 13.09.2022 3. Plovdiv - Antient theatre - 18.09. - 03.10.2022

След първата изложба 1. Пловдив - Откриване и награ- ждаване - пл. Римски Стадион - 13.08. - 31.08.2022 вечепосетихме следните места: 2. Плевен - ХГ„Илия Бешков“ - 18.08. - 13.09.2022 3. Пловдив - Античен театър - 18.09. - 03.10.2022

After thе path of traveling exhibition so far, we hope to visit all galleries of our current partners, and to be a guest of new ones.

След пътя на пътуващата изложба досега, се надяваме да посетим всички галерии, наши текущи партньори, както и да сме гости на нови.

T h e j u d g i n g • Ж у р и р а н е т о

J U R Y / ЖУ Р И :

Chairman / Председател • Branislav Brkić (Serbia) MFIAP, HonEFIAP, EFIAP/s • Бранислав Бркич (Сърбия) Members / Членове: • Alla Sokolova (France), EFIAP, • Алла Соколова (Франция)

1

2

3

• Yuliy Vasilev (Bulgaria) EFIAP/b • Юлий Василев (България)

4

• Alexander Ivanov (Bulgaria) EFIAP, QPSA • Александър Иванов (България)

5

• Nikifor Todorov (Bulgaria), ЕFIAP • Никифор Тодоров (България)

Alternate / Резерва • Dimitrina Anddreeva ( Bulgaria), EFIAP • Димитрина Андреева (България)

6

We thank all the participants and all the organizations, institutions and partners who trusted us with their support! Благодарим на всички участници и на всички организации, институции и партньори гласували ни доверие с тяхната подкрепа!

Thanks also to Typedepot and Punkt for the lovely Plovdiv Typeface TM , used in this album! Download it for free from the website!

Благодарим също на Typedepot и Punkt за красивия Plovdiv Typeface TM - Шрифтът на Пловдив, използван в този албум! Изтеглете го безплатно от сайта на проекта!

L I S T O F A W A R D S

FIAP light blue badge - Best salon author • Най-добър автор в салона - FIAP светло синя значка

Author, distinctions / Автор, отличия

Country • Държава

Miroslav Mominski , EFIAP/s • Мирослав Момински , EFIAP/s

Bulgaria • България

Section 1 - OPEN Black and white, monochrome (M)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Shengfu Jiao

Return 2

China

SILVER medal

Yavor Michev

Discoverers

Bulgaria

BRONZE medal

Ramesh Letchmanan

Lady drummer

Singapore

Honourable mention

Hossein Zare

Steps

Iran

Honourable mention

Istvan Kerekes

Among lambs

Hungary

Honourable mention

Ivo Borko

Oranta

Slovenia

Honourable mention

Robin Price

Harry

England

Honourable mention

Stoyo Petkov

Look back

Bulgaria

Honourable mention

ZoltanMekli

Stretching shadows

Hungary

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Qingshun Liu

Low altitude flight

China

Honourable mention

Angel Nenov

Rhythmic gymnastics 3

Bulgaria

Honourable mention

AminMahdavi

Helena

Iran

L I S T O F A W A R D S

Section 1 - OPEN Black and white, monochrome (M)

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

MiroslavMominski

In a column

Bulgaria

Honourable mention

Kiarang Alaei

Loyalty

Iran

Honourable mention

Valerija Jenko

Hidden landscape

Slovenia

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Teodora Dimitrova

Late afternoon

Bulgaria

SILVER medal

Michael Strapec

Me and my sister

Ireland

BRONZE medal

Hristo Dimitrov

Shapes

Bulgaria

Honourable mention

Oleksii Konchenko

In serch of myself

Ukraine

Honourable mention

Seyed Reza Javadi

Bread dough

Iran

Honourable mention

Tsoncho Balkandjiev

Rodopcanin

Bulgaria

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1 Branislav Brkić

David Wheeler

Cornered

England

2 Alla Sokolova

Abhishek Basak

Deeply focused

India

3 Yuliy Vasilev

Biagio Salerno

Spirals

Italy

4 Alexander Ivanov

Dimo Hristev

Loneliness

Bulgaria

5 Nikifor Todorov

Miroslav Mominski

Lambskin

Bulgaria

6 Dimitrina Andreeva

Romain Nero

Emily 5573

Luxembourg

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

Michael Strapec

4 photographs

Ireland

L I S T O F A W A R D S

Section 2 - OPEN COLOR (C)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Jie Zhang

Monochrome world

China

SILVER medal

Hristo Dimitrov

In to the blue ice

Bulgaria

BRONZE medal

Teodora Dimitrova

Deep rest

Bulgaria

Honourable mention

Abhishek Basak

Queen in red 1

India

Honourable mention

Jiangbin Chang

Return at dusk

China

Honourable mention

Jayendra Babubhai Kamdar

Penguins on floating iceberg India

Honourable mention

Lyubomir Argirov

Beginning

Bulgaria

Honourable mention

Min Ying

Round dance

China

Honourable mention

Seyed Reza Javadi

Colorful

Iran

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Yavor Michev

Dalyan

Bulgaria

Honourable mention

Kranitz Roland

I love you

Hungary

Honourable mention

Yibing Wu

Noodles drying in the sun

China

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Manfred Kluger

Fashionably dressed-8

Germany

Honourable mention

Maria Todorova-Marcheva

The shepherd

Bulgaria

Honourable mention

Zhizhou Jiang

Sunrise

China

L I S T O F A W A R D S

Section 2 - OPEN COLOR (C)

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Biao Zhou

Ballet dancer in the wind

China

SILVER medal

Michael Strapec

The butterfly

Ireland

BRONZE medal

Amin Mahdavi

Death behind the door

Iran

Honourable mention

Irina Stoilova

Hope amidst devastation

Bulgaria

Honourable mention

Hristo Dimitrov

Winter road

Bulgaria

Honourable mention

Zoltan Mekli

Old Friends

Hungary

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1 Branislav Brkić

Milan Hristev

Old village 5

Bulgaria

2 Alla Sokolova

Yavor Michev

Village life

Bulgaria

3 Yuliy Vasilev

Alexandra Karadzhova

Golden hour, cornwall

Bulgaria

4 Alexander Ivanov

Michail Minkov

Back to the spaceship

Bulgaria

5 Nikifor Todorov

Yavor Michev

A 'Rosa Riva

Bulgaria

6 Dimitrina Andreeva

Lyubomir Argirov

Touchdown

Bulgaria

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

Teodora Dimitrova

4 photographs

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S

Section 3 - NATURE (N)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Kranitz Roland

I‘ll catch you

Hungary

SILVER medal

Shengfu Jiao

Prey 6

China

BRONZE medal

Harry Daemen

Hirsch 8762

Luxembourg

Honourable mention

Ali Saghafi

Trying to generate generation Iran

Honourable mention

Dante Parisi

Contact

South Africa

Honourable mention

Karyn Parisi

Polar cub tug of war

South Africa

Honourable mention

Laurent Jeannin

Epervier

Belgium

Honourable mention

Michele Macinai

Spider 2

Italy

Honourable mention

Robin Price

Hyena skirmish

England

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Qingshun Liu

Snowy owl

China

Honourable mention

Zhengquan Gui

Rivers from above

China

Honourable mention

Zhizhou Jiang

Consonance

China

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Marcello Galleano

Footprints in the desert

Italy

Honourable mention

Mainak Dey

Purbasthali kingfisher

India

Honourable mention

Mrinal Sen

Angry darter

India

L I S T O F A W A R D S

Section 3 - NATURE (N)

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Abhijeet Kumar Banerjee

Rhino mating 2

India

SILVER medal

Jinfang Hao

Ice habitat

China

BRONZE medal

Petya Petkova

Owl

Bulgaria

Honourable mention

Jayendra Babubhai Kamdar

Penguins on iceberg Antarctic India

Honourable mention

Liz Hardley

Emu

New Zealand

Honourable mention

Yuping Chen

Cry together

China

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1 Branislav Brkić

Shengfu Jiao

Rush

China

2 Alla Sokolova

Kranitz Roland

I got you

Hungary

3 Yuliy Vasilev

Radoslav Sviretsov

The tiny river

Bulgaria

4 Alexander Ivanov

Robin Price

Leopard stalking

England

5 Nikifor Todorov

Robin Price

Barn owl

England

6 Dimitrina Andreeva

Harry Daemen

Eng noss

Luxembourg

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

Shengfu Jiao

4 photographs

China

L I S T O F A W A R D S

Section 4 - PHOTOJOURNALISM TRAD (PJ)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Yavor Michev

Rescue operation

Bulgaria

SILVER medal

Marcin Fin

Cared for

Poland

BRONZE medal

Debarshi Mukherjee

Fight with the flames

India

Honourable mention

Abhishek Basak

Muharam 1

India

Honourable mention

Bernard Sustrac

Allumeur de feu

France

Honourable mention

Ebrahim Bahrami

Hardworking workers

Iran

Honourable mention

Karyn Parisi

Polar whale feeding

South Africa

Honourable mention

Lyubomir Argirov

Emotions

Bulgaria

Honourable mention

Mainak Dey

Splash in circle

India

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Laurent Scazzola

Dans l‘effort

France

Luxem bourg

Honourable mention

Harry Daemen

Lotta

Honourable mention

Nikolay Tenev

Landing

Bulgaria

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Arun Mohanraj

Win and lose

England

Honourable mention

Giuseppe Tomelleri

The big tide nr 30

Italy

Honourable mention

Liza Du Toit

No success without pain

South Africa

L I S T O F A W A R D S

Section 4 - PHOTOJOURNALISM TRAD (PJ)

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Klea Kyprianou

My newborn baby

Cyprus

SILVER medal

Michele Macinai

Carriage reflex

Italy

BRONZE medal

Miroslav Mominski

Shearing

Bulgaria

Honourable mention

Anne Sargeant

EnterrementdeGheorghe

France

Honourable mention

Jiajun Niu

Steelmaking 2

China

Honourable mention

Robin Price

No 2 going for it

England

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1 Branislav Brkić

Marcin Fin

A runway fromMariupol

Poland

2 Alla Sokolova

Laurent Scazzola

Mal pare

France

3 Yuliy Vasilev

Laurent Scazzola

Dans le feu de l‘action

France

4 Alexander Ivanov

Debarshi Mukherjee

The eye of faith

India

5 Nikifor Todorov

Radoslav Sviretsov

Cross

Bulgaria

6 Dimitrina Andreeva

Miroslav Mominski

The smell of tobacco

Bulgaria

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

Debarshi Mukherjee

4 photographs

India

L I S T O F A W A R D S

Section 5 - PORTRAIT and BODY (PB)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Teodora Dimitrova

Green apples

Bulgaria

SILVER medal

Michael Strapec

Ayla

Ireland

BRONZE medal

Mainak Dey

Jittered thoughts

India

Honourable mention

Anthi Kollia

Theweight of age II

Greece

Honourable mention

Arun Mohanraj

Elegant

England

Honourable mention

Irina Stoilova

Keep calm and stay positive

Bulgaria

Honourable mention

Liz Hardley

Resting

New Zealand

Honourable mention

Mertkan Hergul

Happynes

Turkey

Honourable mention

Zhizhou Jiang

Guest from outer space

China

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Zlatko Latev

Body 1

Bulgaria

Statue Aphroditе for “Best nude photo”

David Wheeler

Table top pose

England

Honourable mention

Desislava Ignatova

Caress

Bulgaria

Honourable mention

Radostin Dimitrov

Rotor

Bulgaria

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Seyed Reza Javadi

Brick kiln

Iran

Honourable mention

Abhishek Basak

Coal man

India

Honourable mention

Mirela Partinova

Simona with rose

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S

Section 5 - PORTRAIT and BODY (PB)

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Manfred Kluger

Autumn-6

Germany

SILVER medal

Vasja Doberlet

Bread

Slovenia

BRONZE medal

Atanas Petkov

X

Bulgaria

Honourable mention

Fang Liu

Accompany to old age

China

Honourable mention

Miroslav Mominski

Abidim

Bulgaria

Honourable mention

Oleksii Konchenko

Mood color black

Ukraine

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1 Branislav Brkić

Liz Hardley

Glynn sitting

New Zealand

2 Alla Sokolova

David Wheeler

Spiral staircase

England

The wild chrysan themums grow

3 Yuliy Vasilev

Teodora Dimitrova

Bulgaria

4 Alexander Ivanov

Irina Stoilova

All that matters is in their hearts Bulgaria

5 Nikifor Todorov

Michael Strapec

Statue of despair

Ireland

6 Dimitrina Andreeva

Violeta Apostolova

La fumadora

Bulgaria

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

Yavor Michev

4 photographs

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S

Section 6 - URBAN LIFE (UL)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Miroslav Mominski

Conversation

Bulgaria

SILVER medal

Yavor Michev

Human minimalism

Bulgaria

BRONZE medal

Dominique Beaufrere

Cuba

France

Honourable mention

Abhijeet Kumar Banerjee

Conversation on street

India

Honourable mention

Avra Ghosh

Eid prayer

India

Honourable mention

Kalyan Chattopadhyay

Water pollution

India

Honourable mention

Oleksii Konchenko

Traces of war

Ukraine

Honourable mention

Simona Ottolenghi

Mississippi urban and blues 1

Italy

Honourable mention

Todor Bozhkov

The prey

Bulgaria

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Jason Chung-Shun Au

Shadow play

Hong Kong

Honourable mention

Aleksandar Aleksandrov

The berber

Bulgaria

Honourable mention

Debarshi Mukherjee

Down the curve 2

India

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Jose Maria Martin

Reflections

Spain

Honourable mention

Hashem Attar

Coup de grace

Iran

Honourable mention

Radoslav Sviretsov

Fishermens life

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S

Section 6 - URBAN LIFE (UL)

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Luciana Messina

NY edge

Italy

SILVER medal

Gary Loughran

Baker St 2

Ireland

BRONZE medal

Leonid Goldin

Each one a book

Israel

Honourable mention

Abhishek Basak

Underground work

India

Honourable mention

Goutam Pal

My home

India

Honourable mention

Michele Macinai

Siesta

Italy

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1 Branislav Brkić

Avra Ghosh

Homeless

India

2 Alla Sokolova

Yavor Michev

Easter

Bulgaria

3 Yuliy Vasilev

Jiajun Niu

Spiderman 3

China

4 Alexander Ivanov

Ivan Ivanov

Couple

Bulgaria

5 Nikifor Todorov

Jason Chung-Shun Au

Social distancing

Hong Kong

6 Dimitrina Andreeva

Miroslav Mominski

Talk

Bulgaria

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

Miroslav Mominski

4 photographs

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S

O t h e r a w a r d s , d i p l o ma s a n d v o u c h e r s • Д р у г и н а г р а д и , д и п л о м и и в а у ч е р и Award, Partner / Награда, Партньор Author • Автор Photography • Фотография Country • Държава Flag

CUP of 9 TH IPS Plovdiv 2022 +500€ - by Reflexes Ltd. • КУПА на 9 ТИ МФС Пловдив 2022 + 500€ - от Рефлекси ООД

Win and lose • Победа и загуба

England • Англия

Arun Mohanraj • Арун Моханраш

Plaque for Runner-up оf the CUP of 9 TH IPS Plovdiv 2022 • Плакет за Подгласник на КУПАТА на 9 ТИ МФС Пловдив 2022

Miroslav Mominski • Мирослав Момински

Conversation • Разговор

Bulgaria • България

Honorable Diploma of Plovdiv Municipality (from all sections from bulgarian authors) Почетна диплома на Община Пловдив (от всички раздели на български автор)

Zhenya Madzharova-Petrova Женя Маджарова-Петрова

The lighthouse by sunset Фарът по залез

Bulgaria • България

Voucher for tourist services (500€) by DAN Travel EOOD • Ваучер за туристически услуги (500€) от ДАН Травел ЕООД

Lyubomir Argirov • Любомир Аргиров

Fans • Фенове

Bulgaria • България

Diploma of Plovdiv 2019 Foundation • Диплома на Фондация Пловдив 2019

Marcin Fin • Марсин Фин

Help for refugees I • Помощ за бежанци I

Poland • Полша

Incentive Diploma by komitet RODOLIUBIE - chosen from the Bulgarian finalists Поощрителна диплома на Комитет РОДОЛЮБИЕ - избрана от българските финалисти Plamen Petkov • Пламен Петков Mother and child 2 • Майка и дете 2 Incentive Diploma for young author by Yuliy Vasilev, EFIAP/b - jury member IPSP Plovdiv Поощрителна диплома за млад автор отЮлий Василев, EFIAP/b - член на жури на МФС Пловдив Preslav Tarpanov • Преслав Анастасов Thought • Мисъл

Bulgaria • България

Bulgaria • България

Diploma by Vi Art Foundation (in Portrait & Body section) • Диплома от Фондация Ви Арт (в раздел Портрет и тяло)

Teodora Dimitrova • Теодора Димитрова

Late afternoon • Късен следобед

Bulgaria • България

Oleksii Konchenko • Олекси Конченко

In serch of myself • В търсене на себе си Ukraine • Украйна

The list of the abbreviations (аcronyms) used in the album:

Списък на използваните абревиатури (съкращения, акроними) в албума:

FIAP - International Federation of Photographic Art; HPS - Hellenic Photographic Society; APB - Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva (Operational Member of FIAP); IPS - International Photo Salon; A.S. - Аnton Savov, AFIAP, ESFIAP; L.S. - Lyubka Savova

FIAP - Международната Федерация за Фотографско Изкуство; HPS - Фотографско общество на Гърция; НСФА - Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева” (Оперативен член на FIAP); МФС - Международен Фото Салон; A.С. - Антон Савов, AFIAP, ESFIAP; Л.С. - Любка Савова

L I S T O F A W A R D S

Plaque "Best entry per salon award" by Hellenic Photographic Society Плакет "Награда за най-добро участие в салонa" отФотографско общество на Гърция Yavor Michev • Явор Мичев 18 accepted photos • 18 приети кадъра Bulgaria • България Plaque "The best travel photographer and storyteller" • Плакет „Най-добър травъл фотограф и разказвач“ Miroslav Mominski • Мирослав Момински More info on page 168 • Повече инфо на 168 стр. Bulgaria • България Plaque "The best bulgarian author" • Плакет „Най-добър български автор“ Miroslav Mominski • Мирослав Момински 24 accepted photos • 24 приети кадъра Bulgaria • България Plaque "The best Plovdiv author" • Плакет „Най-добър пловдивски автор“ Hristo Dimitrov • Христо Димитров 10 accepted photos • 10 приети кадъра Bulgaria • България Milan Hristev • Милан Христев 10 accepted photos • 10 приети кадъра Bulgaria • България Plaque "The best foreign author" • Плакет „Най-добър чуждестранен автор“ Arun Mohanraj • Арун Моханраш 15 accepted photos • 15 приети кадъра England • Англия

Plaque "The best photo club" • Плакет „Най-добър фото клуб“ Club India International Group • Клуб Междунарна група Индия

India • Индия

Plaque "The best photo club runner-up" • Плакет “Подгласникът на най-добрия фото клуб“ FOCUS Photo Club • ФОКУС фото клуб

Iran • Иран

Incentive diplomas by the organizer • Поощрителни дипломи oт организатора

Tsoncho Balkandjiev • The tree 2

Bulgaria

Yavor Michev • Newlyweds

Bulgaria

Section 1

Section 4

Michele Macinai • Dark hedges 1

Italy

Ramesh Letchmanan • Bull mud racing-7

Singapore

Mirela Partinova • And now where Bulgaria

Gergana Chakalova-Ismailova • After dance Bulgaria

Section 2

Section 5

Raul Villalba • The wish

Argentina

Dante Parisi • Serious ancestral meditation

South Africa

Boyko Valchev • Kirkjufell sunset

Bulgaria

Kaloyan Suhorukov • Sunset over Oia, Santorini Bulgaria

Section 3

Section 6

Laurent Scazzola • Black head

Bulgaria

Laurent Jeannin • Interchange

Belgium

Incentive Diplomas by PC Clinic • Поощрителни дипломи oт ПС Клиник

Section 1 Amin Mahdavi • Bold

Section 4 Giuseppe Tomelleri • The big tide nr 26

Iran

Italy

Section 2 Teodora Dimitrova • Bond

Section 5 Teodora Dimitrova • A girl with apples 2

Bulgaria

Bulgaria

Section 3 Miroslav Mominski • Light and frost Bulgaria

Section 6 Vassiliki Feidopoulou • Looking up

Greece

S T A T I S T I C S

/

С Т А Т И С Т И К А

BLACK AND WHITE monochrome Open section Отворен раздел ЧЕРНО-БЯЛА монохромна

PHOTOJOURNALISM (TRAD) section раздел ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ

PORTRAIT AND BODY section раздел ПОРТРЕТ И ТЯЛО

COLOR Open section Отворен раздел ЦВЕТНА

NATURE section раздел ПРИРОДА

URBAN LIFE section раздел ГРАДСКИ ЖИВОТ

TOTAL ОБЩО

Abbreviations / Съкращения: А = Author / Автор P/Ф = Photography / Фотография

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

№ Country

Flag А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф

1 Argentina

1 4 1 1 1 4 1 2

1 4 1 2 1 4

1 16 1 5

2 Austria

2 8 2 2 2 8 1 1 1 4 1 1

2 8

2 28 2 4

3 Bangladesh

1 4 1 1

1 4

1 8 1 1

4 Belgium

2 8 2 2 2 8

2 8 2 2

1 4

1 4 1 1 2 32 2 5

5 Bulgaria

62 230 36 65 69 256 34 84 36 123 20 37 20 75 14 25 51 185 28 48 41 138 20 31 97 1007 77 290

6 China

29 116 14 26 31 124 16 25 14 56 12 23 4 16 2 2 13 52 6 6 10 39 5 7 34 403 29 89

7 Croatia

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4 1 1 1 24 1 1

8 Cyprus

2 8 1 1 2 8

1 4

2 8 2 3 2 8

2 8 1 1 2 44 2 5

9 Czech Republic

1 4

1 4

1 8

10 England

3 12 3 7 3 12 3 6 2 8 2 8 2 8 2 4 3 12 2 8 2 8 1 1 3 60 3 34

11 France

13 51 9 15 14 56 2 2 9 36 6 14 8 32 6 10 8 29 3 3 7 27 4 4 15 231 11 48

12 Georgia

1 4 1 1 1 4

1 4

1 12 1 1

13 Germany

1 4 1 1 2 8 1 4 1 4

1 4 1 1 2 8 1 2 1 4 1 1 2 32 2 9

14 Greece

13 52 3 4 13 52 2 3 13 52 2 2 11 43 7 7 13 52 3 3 12 48 2 2 13 299 11 21

15 Hong Kong

2 8 2 2

1 4 1 2 1 4 1 2

1 4 1 3 3 20 3 9

16 Hungary

5 20 3 4 5 20 2 3 3 12 3 6 2 8 1 1 4 16 2 2 1 4

6 80 5 16

17 India

12 48 8 16 12 48 6 13 8 32 4 10 11 44 9 16 12 46 2 5 13 52 7 13 13 270 11 73

Congratulations to al l winners! / Поздравления на всички победители!

S T A T I S T I C S

/

С Т А Т И С Т И К А

BLACK AND WHITE monochrome Open section Отворен раздел ЧЕРНО-БЯЛА монохромна

PHOTOJOURNALISM (TRAD) section раздел ФОТОЖУРНАЛИЗЪМ

PORTRAIT AND BODY section раздел ПОРТРЕТ И ТЯЛО

COLOR Open section Отворен раздел ЦВЕТНА

NATURE section раздел ПРИРОДА

URBAN LIFE section раздел ГРАДСКИ ЖИВОТ

TOTAL ОБЩО

Abbreviations / Съкращения: А = Author / Автор P/Ф = Photography / Фотография

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

№ Country

Flag А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф

18 Iran

15 57 9 20 17 65 10 18 6 24 3 7 4 16 2 2 10 37 4 5 6 24 2 3 19 223 14 55

19 Ireland

2 8 2 6 2 8 1 4

1 4 1 4 1 4 1 1 2 24 2 15

20 Israel

1 4

1 4 1 1

1 4 1 1 1 4 1 3 1 16 1 5

21 Italy

5 20 2 6 4 16 3 6 4 16 3 8 4 15 3 6 4 16 1 3 5 20 4 7 8 103 8 36

3 12 2 3 3 12 3 7 1 4 1 3 1 4 1 1 3 12 2 2 1 4 1 1 3 48 3 17

22 Luxembourg

23 Macau

1 4

1 4 1 1

1 8 1 1

24 New Zealand

4 4 1 1

1 4 1 2

1 8 1 3

25 Poland

3 11 1 1 2 8 1 1

2 8 1 4 2 8

1 4 1 1 3 39 3 7

26 Russia

14 53 3 3 12 43 2 2

1 3

1 4 1 2 1 4

14 107 5 7

27 Serbia

1 4

1 2

1 6

28 Singapore

1 4 1 1 1 4

1 4 1 2 1 4 1 1

1 16 1 4

29 Slovenia

5 20 2 4 6 22 2 2 4 16 1 2 3 12 1 1 5 17 2 3 5 17

7 104 3 12

30 South Africa

4 13 1 3 6 21 1 2 2 8 2 8 3 12 2 3 2 8 1 1 2 8 1 1 6 70 3 18

31 Spain

1 4 1 3 1 4 1 3

32 Turkey

1 4 1 1

1 4 1 1

33 Ukraina

1 4 1 1 1 4

1 4

1 4 1 1 1 4 1 1 1 20 1 3

TOTAL ОБЩО

57

57

92

66

86

64

84

90

116

110

137

791

431

214

186

146

195

120

210

104

267

798

326

823

554

205

449

3374

And good luck in the next edition! / И късмет в следващото издание!

Best presented salon author - FIAP light blue badge

Най-добре представил се автор в салона - FIAP светло синя значка

Plaque for best bulgarian author

Плакет за най-добър български автор

Section 1 - Open Black and white, monochrome photography / Раздел 1 - Отворен Черно-бяла, монохромна ф-я

Gallop in timelessness 1 Галоп в безвремието

In a column 2 В колона

Lambskin 3 Агнешка кожа

Wooden rails 4 Дървени релси

Section 2 - Open Color photography / Раздел 2 - Отворен Цветна фотография

House in the sky 5 Къща в небето

Old girlfriends 6 Стари приятелки

The soul of time 7 Душата на времето

Tired 8 Изморен

Section 3 - Nature / Раздел 3 - Природа

Light and frost 9 Светлина и слана

10 Пролетен водопад

11 Птицата и утрото

12 Диви божури

Spring waterfall

Wild peonies

The bird and the morning

Miroslav Mominski , EFIAP/s · Bulgaria

Мирослав Момински , EFIAP/s · България

Section 4 - Photojournalism (TRAD) / Раздел 4 - Фотожурнализъм (TRAD)

13 Лефа

14 Препитание

15 Стрижба

The smell of tobacco 16 Аромат на тютюн

Lefa

Livelihood

Shearing

Section 5 - Portrait & body / Раздел 5 - Портрет и тяло

17 Абидим

Abidim

Winner 20 Победител

18 Фатме

Fatme

19 Усмивка

Smile

Section 6 - Urban life / Раздел 6 - Градски живот

Conversation 21 Разговор

Happy old men 22 Щастливи старци

Selve 23 Селве

Talk 24 На раздумка

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society Плакет „Най-добър артист на салона“ от Фотографско общество на Гърция

Yavor Michev , AFIAP • BULGARIA Явор Мичев AFIAP • БЪЛГАРИЯ

“Art washes away from the soul the dust of everyday life“ Pablo Picasso.

“Изкуството отмива от душата прахта на ежедневието“ Пабло Пикасо.

I take photography as a kind of solitude – I need to feel the place to be able to capture the special moment, which very often lasts for minutes or seconds – a glimpse of the sun behind a cloud, a raging storm or a person passing by in the frame – and then disappears. If you‘re out with your camera often enough and have the patience to wait, luck is kinder to you. Seeking a non-standard point of view - this challenge and opportunity of photography attracts me the most. The camera is only a means through which you can recreate your ideas and sensations that the surrounding world evokes in us. In recent years, I have also been shooting from the air. Shot from above, even perfectly fami l iar places can surprise us with their shapes, and when we add l ight into the equation, the end result is very interesting. This type of photo-graphy can carry in itself the impartial ity of the report or through it you can express a personal position. A photograph is a narrow slice of space and time (says Susan Sontag) to which the photographer gives significance.

Приемам фотографията като вид уединение – имам нужда да усетя мястото, за да успея да уловя особения момент, който много често трае минути или секунди – пробляс ване на слънцето зад облак, разразяваща се буря или преминаващ човек в кадъра – и след това изчезва. Ако си достатъчно често навън с каме- рата и имаш търпението да изчакваш, късметът е по-щедър към теб. Да търсиш нестандарт ната гледна точка – това предизвикателство и възможност на фотографията ме привлича най- много. Фотоапаратът е само средство, чрез което можеш да пресъздадеш идеите и усеща нията си, които заобикалящия ни свят предиз виква в нас. Последните години снимам и от въздуха Заснети отгоре дори и съвършено познати места могат да ни изненадат с формите си, а като добавим и светлината в уравнението, крайният резултате много интересен. Този вид фотография може да носи в себе си и безпристрастността на репорта-жа или чрез нея да изразиш лична позиция. Снимката е тесен отрязък от пространство то и времето (казва Сюзън Зонтаг), на който фо тографът отдава значимост.

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented foreign authors Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор

Arun Mohanraj • ENGLAND Арун Моханраш • АНГЛИЯ

Amateur photographer with great passion towards wildlife and sports photography and any other

Любител фотограф с голяма страст към фотографията на дива та природа и спорта и всеки друг

genre that exudes speed and emotion. Travelled across the continents to more than 30 countries in search of wildlife and also documenting wild life conservation efforts and cultural aspects as well. Currently pursuing a documentary photo journalism work on disabled sports to project the immense effort and emotions in the same. Won many accolades including - winner of British photography awards(2021), EPSON pano awards(Austral ia), Px3 (Paris), SIENA international photography awards, Benjamin Mkapa wi ldl ife photography awards(2022), Trirenberg super circuit (Austria) amongst others. Also the final ist of SONY world photo awards in 2021 in the wi ldl ife category with images exhibited at the prestigious Somerset house in London.

жанр, който излъчва скорост и емоция. Пътувал през континентите до повече от 30 страни в търсене на диви животни, а също така документирал усилията за опазване на дивите животни и културни аспекти. В момента се занимава с документална фотожурна листика върху спортове с увреждания, за да прожек тира огромните усилия и емоции в тях. Спечелил много отличия, включително - носител на Британските награди за фотография (2021 г.), на градите EPSON pano (Австралия), Px3 (Париж), меж дународните награди за фотография SIENA, награ дите за фотография на дивата природа на Бенджамин Мкапа (2022 г.), супер верига Триренберг (Австрия) и др. Също така финалистът на светов ните фото награди на SONY през 2021 г. в категори ята за дивата природа с изображения, изложени в престижната къща Somerset в Лондон.

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented author from Plovdiv Плакет за най-добре представил се автор от Пловдив

Milan Hristev , АFIAP • BULGARIA Милан Христев , АFIAP • БЪЛГАРИЯ

Milan Hristev was born in 1963 in Plovdiv. He took up photography as a student in 1975. Until he graduated from high school, every year he won the 1st or 2nd place at the district and national photography contests of Youth Technical and Scientific Creativity. After military service, in 1985 he graduated from the Julius Fučík High School of Polygraphy

Милан Христев е роден през 1963 г. в Пловдив. С фотография започва да се занимава още като ученик през 1975 г. До завършването на средното си об разование всяка година печели 1-во или 2-ро място на окръжните и национал ни конкурси за фотография на ТНТМ. След казармата през 1985 г. завършва Техникума по полиграфия и фотогра

and Photography. In 1985, he successfully specialized inORWOplant inGermany. In 1990, hewas awarded the title of Fine Art Photography Artist, and in 1993 with the Artist FIAP distinction. He presented author’s collections in Austria, Bulgaria, Greece, Italy, Macedonia, USA, Switzerland and Hungary. Milan participated and won awards in more than 60 Bulgarian and international joint exhibitions. He is the winner of the Honorary ACADEMICA Statuette of Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva. He currently owns a photo studio with the FOTOMAX Gallery in Plovdiv.

фия „Юлиус Фучик”. Успешно специализира в завода на ORWO в Германия през 1985 г. През 1990 г. е удос тоен със званието фотограф-художник, а през 1993 г. и със званието Артист на FIAP. Представял е ав торски колекции в Австрия, България, Гърция, Ита лия, Македония, САЩ, Швейцария, Унгария. Има участия и награди в повече от 60 български и между народни общи изложби. Носител на почетната статуетка АКАДЕМИКА на Национално сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ България. Понастоящем притежа ва фотоателие с галерия ФОТОМАХ в гр. Пловдив.

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented author from Plovdiv Плакет за най-добре представил се автор от Пловдив Hristo Dimitrov , AFIAP • BULGARIA Христо Димитров , AFIAP • БЪЛГАРИЯ

My name is Hristo Dimitrov. I was born in Plovdiv. I graduated the Agricul tural university of my hometown Plovdiv, Bachelor degree programme Agricultural Economics. I graduated qualification “Master” class Multimedia and Virtual Reality, at the Academy of Music, Dance and Visual Arts “Prof. Asen Diamandiev” - Plovdiv. At that time i work in a phar maceutical company, like a Sales Repre sentative. I love to spend my time doing nature photogra phy, rediscovering and capturing its beauty through the lens of my camera. The nature in Bulgaria provides many opportunities for landscape photographers. I feel lucky that I have the chance to travel not only in Bulgaria but and around the world, and spend all my free time in the mountains. This enables me to visit and explore beautiful places and to enjoy moments that otherwise I wouldn’t be able to see or experience in my life. I can also show the incredible beauty of the nature to other people who might not be able to enjoy it personally. I started practising photography more seriously in 2009, when I bought my first DSLR cam era. It became immediately my faithful companion in my hiking trips in the nature. Photography for me is a way to express the world as I see and feel it and also to reach the hearts of many people , no matter where they are. Regardless of the differences between peo ple, photography removes all borders and that’s why in every photo I give my best . You have to be extreme ly patient with nature, because it can surprise you in many ways while you are taking photos of it. And it can also provide you that one unique moment just for you to capture it once in a life time.

Казвам се Христо Димитров. Роден съм в Пловдив. Завършил съм Аграрния универси тет в родния ми град Пловдив, бакалавърска програма Икономика на селското стопанство. Завърших и „Магистърски“ клас “Мултиме дия и виртуална реалност“, в Академия за музикално, танцово и изобразително из куство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив. В момента работя във фармацевтична компания, като търговски представител.

Обичам да прекарвам свободното си времето правейки пейзажна фотография, преоткривайки и улавяйки нейната красота през обектива на фотоапарата. Природата в България предоставя много възможности за пейзажистите. Чувствам се късметлия, че имам възможност да пътувам както в България, така и по света, да прекарвам цялото си свободно време в правене на пейзажна фотография. Това ми позволява да посещавам много красиви места и да се на- слаждавам на моменти, които иначе не бих могъл да видя или преживея. Фотографията ми дава възможност да покажа невероятната красота на природата и на други хора, които може да не могат да й се насладят лично. Започнах да се занимавам по-сериозно с фотография през 2009 г., когато си купих първия DSLR фотоапарат. Който веднага стана мой верен спътник в преходите сред природата. Фотогра фията за мен е начин да изразя светатака, както го виждам и усещам, както и да достигна до сърцата на много хора, независимо къде се намират. Независимо от различията между хората, фотографията премахва всички граници и за това във всяка снимка давам всичко от себе си. Трябва да сте изключителнотърпеливи с природата, защототя може да ви изненада по много начини, докато искате да я засне мете. И същотака може да е благосклонна и да ви предоста ви онзи едничък уникален момент, който да ви остави без дъх и да e само за вас, за да го уловите и запечатате завинаги.

Made with FlippingBook Annual report maker