8th_IPS_Plovdiv_2021_226

FIAP Patronage № 2021/226

HPS Patronage № 2021/005

Supported by Plovdiv Municipality

APB Patronage № 2021/001

Municipality of Plovdiv

Община Пловдив

Ladies and gentlemen, Once again, in this difficult and challenging year, marked by the restrictions of COVID-19 pandemic in Bulgar ia and around the world, another edition of the International Photo Salon Plovdiv is taking place. Despite all the difficulties, the eighth “International Photo Salon Plovdiv – 2021“ again becomes a unique photographic event, which the Municipality of Plovdiv supports with the firm conviction that the Cultural Calendar of our city, the World Photographic Guild and loyal fans of this art have the need of it!

Уважаеми госпожи и господа, Отново в трудна, изпълнена с предизвикателства година, белязана от ограниченията на пандемията на COVID-19 у нас и по света, се случва поредното издание на „Международен Фото Салон Пловдив“. Независимо от всички трудности, осмият „Международен фото салон Пловдив – 2021“ отново се превръща в уникално фотографско събитие, което Община Пловдив подкрепя с твърдото убеждение, че Културният календар на нашия град, световната фотографска гилдия и верните почитатели на това изкуство имат нужда от него! „VIII Международен Фото Салон Пловдив 2021“ се провежда под патронажа на FIAP, HPS и Фотографска академия „Янка Кюркчиева“, и с подкрепата на Община Пловдив. В творческата провокация през 2021 година

“VIII International Photo Salon Plovdiv 2021” is held under the patronage of FIAP, HPS and Photographic Academy “Yanka Kyurkchieva”, and with the support of the Municipality of Plovdiv. Talented photographers from all over the world took part in the creative provocation in 2021. A total of 4851 photographs from 353 authors, from 46 countries and 6 continents, were presented for participation in the six sections. For the final selection, a five-member international jury of three countries, chaired by Michele Macinai, EFIAP/s, AFI (Italy), selected 1177 photographs by 263 authors from 42 countries. Certainly, the task of the competent jury was not easy, because every year the participants present more and more beautiful, valuable and influential works that delight the audience and inspire their colleagues for new searches, horizons and a flight of human imagination. A novelty this year is that the organizer developed awards for the salon – Gold, Silver and Bronze Medals and „Honourable mentions“ for each section. Thus, a part of the thousand-year-old Plovdiv will delight authors all over the world. In 2021, the organizers put a strong challenge to young authors aged 16-21, who had the opportunity to participate for free in 2 sections. I am glad that from the selected photographs of young authors, there are also some awarded. There is a long-standing debate in the history of photography about i ts status – is i t an art or not? There is no art wi thout an idea and a message to a person. Both the good art ist and the photographer- artist manage to find in an ordinary landscape or in some even boring everyday si tuat ion, an opportuni ty to send thei r art ist ic message, to enter into a dialogue wi th the audience. Unfolding the album of “VIII International Photo Salon Plovdiv 2021” you wi l l personal ly see that the art of photography is not just capturing the moment, but it is a way of life. Photography is a discovery that radically changes the overall vision of the world. I congratulate the winners of the competition and I believe that here everyone will find something for themselves, and everyone will leave a piece of their heart. The first Bulgarian city European Capital of Culture – Plovdiv – ancient and eternal, magic and reality, a vast world is a place for inspiration and wonderful photographs! Zdravko Dimitrov Mayor of Plovdiv, Bulgaria

са се включили талантливи фотографи от цял свят. За участие в шестте раздела бяха представени общо 4851 фотографии, от 353 автора, от 46 държави, от 6 континента. За финалната селекция, петчленното международно жури от три държави, с председател Микеле Мачинай, EFIAP/s, AFI (Италия) определи 1177 фотографии на 263 автора от 42 държави. Със сигурност задачата на компетентното жури не е била лека, защото участниците всяка година представят все по-красиви, стойностни и въздействащи творби, които радват публиката и вдъхновяват колегите си за нови търсения, хоризонти и полет на човешкото въображение. Новост през настоящата година е, че организаторът проектира и продуцира награди на салона – Златен, Сребърен и Бронзов медал и „Почетни ленти“ за всеки раздел. Така частица от хилядолетния Пловдив, ще зарадва автори по целия свят. През 2021 година организаторите отправиха силно предизвикателство и към младите автори от 16-21 години, които имаха възможност да участват безплатно в 2 раздела. Радостен съм, че от селектираните фотографии на млади автори, има и наградени. В историята на фотографията съществува дългогодишен дебат относно нейния статут – изкуство ли е или не е? Няма изкуство без идея и послание към човека. Както добрият художник, така и фотографът-творец, успява да намери в един обикновен пейзаж или в някоя дори скучна ежедневна ситуация, възможност да отправи своето артистично послание, да влезе в диалог със зрителите. Разгръщайки албума на „VIII Международен Фото Салон Пловдив 2021“ личноще се убедите, че изкуството на фотографията не е просто улавяне на мига, а начин на живот. Фотографията е откритието, което променя радикално цялостната визия за света. Поздравявам победителите в конкурса и вярвам, че тук всеки ще намери нещо за себе си, и всеки ще остави частица от сърцето си. Първият български град Европейска столица на културата – Пловдив – древен и вечен, магия и реалност, един необятен свят е място за вдъхновение и прекрасни фотографии! Здравко Димитров Кмет на град Пловдив

EIGHTH IPS PLOVDIV 2021 • ОСМИ МФС ПЛОВДИВ 2021

Patronages, Recognitions, Support • Патронажи, Признания, Подкрепа

Plovdiv Municipality Община Пловдив

Събитиетo 8 mи МФС Пловдив 2021 се реализира с финансова подкрепа на Община Пловдив. The 8 th IPS Plovdiv 2021 event is realized with the financial support of the Municipality of Plovdiv.

International Photo Salon Plovdiv is a photographic competition under the patronage of the International Federation of Photographic Art (FIAP), patronages of Hellenic Photographic Society (HPS), and the Academy of Photography Bulgaria “Yanka Kyurkchieva” (APB). Tradition-

Международен Фото Салон Пловдив e фотографски конкурс с патронажи на: Международната федерация за фото- графско изкуство (FIAP), Фотографско- то общество на Гърция (HPS) и Фото- графска Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА). По традиция от 2014 г., съби-

ally from the first year, the event is supported by the Municipality of Plovdiv. This year we designed a new logo for the event, inspired by the ancient of the symbols of our lovely town - Ancient theatre of Philippopolis! The traveling exhibition “IPS Plovdiv 2020 - Selected” visited 7 art places in 6 populated settlements. Here’s the path of the exhibition:

тието е и с подкрепата на Община Пловдив. Тази година проектирахме но- во лого на събитието, вдъхновено от най-древния от символите на нашия прекрасен град - Античния театър на Филипопол! Пътуващата изложба „МФС Пловдив 2020 - Избрано“ гостува в 7 арт локации в 6 населени места. Ето пътя на изложбата:

PhotoMax Gallery, western quarter . 5. Plovdiv - Main street, walking exhibition (T-shirts with photos) 6. Gabrovo - Art Gallery Hristo Tsokev 7. Razgrad - Art Gallery prof. Ilia Petrov 8. Stara Zagora - RB Zaharii Kniajeski

Галерия ФотоМАХ , район Западен . 5. П-в - Главната улица, Ходеща изложба (блузки с фотографии) 6. Габрово - ХГ Христо Цокев 7. Разград - ХГ Проф. Илия Петров 8. Ст. Загора - РБ Захарий Княжески

1. Opening exhibition and Awarding - Antient Theatre, Plovdiv 2. Kazanlak - Muzeum of photography 3. Kardzhali - Art Gallery KRUG 4. Plovdiv - Bar Cat &Mouse, Kapana +

1. Откриваща изложба и награжда- ване - Античен театър, гр. П-в 2. Казанлък - Музей на фотографията 3. Кърджали - Арт галерия Кръг 4. П-в - БарКотка иМишка, Капана +

After the * first exhibition (31.07. - 14.08.2021) we started the new tour and together with it we have already done the following events: IPS Plovdiv 2021 - Selected

МФС Пловдив 2021 - Избрано След * първата изложба (31.07. - 14.08.2021) започнахме новототурне и заедно с нея вече направихме следните събития:

1. * Пловдив - Откриване и награ- ждаване - Цар Симеонова градина 2. Пловдив - Античен театър - 11.09. - 25.09.2021 3. Пловдив - Парк “РУЖА”, район Западен - 18.09. - 30.09.2021 4. Ст. Загора - РБ Захарий Княжески - 20.09. - 08.10.2021

5. Кърджали - Арт галерия Кръг - 15.10. - 15.11.2021 6. Пловдив - галерия ФотоМАХ - 25.10. - 22.11.2021 7. Пловдив - Бар Котка и Мишка - 31.10.2021 и продължава... 8. Пловдив - главната, ходеща изложба - 31.10.2021

1. * Plovdiv - Opening and аwarding - Tsar Simeon’s Garden 2. Plovdiv - Antient theatre - 11.09. - 25.09.2021 3. Plovdiv - Park “RUZA”, western quarter - 18.09. - 30.09.2021 4. Stara Zagora - RB Zaharii Kniajeski - 20.09. - 08.10.2021

5. Kardzhali - Art Gallery KRUG - 15.10. - 15.11.2021 6. Plovdiv - PhotoMax Gallery - 25.10. - 22.11.2021 7. Plovdiv - Bar Cat & Mouse - 31.10.2021 and continue... 8. Plovdiv - main street, walking exhibition - 31.10.2021

After thе path of traveling exhibition so far, we hope to visit all galleries of our current partners, and to be a guest of new ones.

След пътя на пътуващата изложба досега, се надяваме да посетим всички галерии, наши текущи партньори, а и да бъдем гости на нови.

T h e j u d g i n g • Ж у р и р а н е т о

J U R Y / ЖУ Р И :

Chairman / Председател • Michele Macinai (Italy) EFIAP/s, AFI • Микеле Мачинай (Италия) Members / Членове: • Spiros Iatropoulos (Greece), EFIAP/p, ESFIAP, PSAMP**,PSACS****, GPUCROWN3, HISF, GPUVIP2, EHPS/g, GM.HPS, M.ICS • Спирос Ятрополус (Гърция) • Teodora Dimitrova (Bulgaria) AFIAP • Tеодора Димитрова (България)

1

2

3

4

Проектирахме и нов награден фонд на салона / We also designed a new salon prize fund

• Plamen Petkov (Bulgaria) EFIAP • Пламен Петков (България)

Medals Медали:

Honourable mentions Почетни ленти:

JURY diplomas ЖУРИ дипломи:

Incentive diplomas Поощрителни дипломи:

5

• Yavor Michev (Bulgaria), AFIAP • Явор Мичев (България) Alternate / Резерва • Milan Hristev (Bulgaria), AFIAP • Милан Христев (България)

6

We thank all the participants,all the organizations, institutions, partners and also to the respected jury team above, who trusted us with their support! Благодарим на всички участници, на всички организации, институции, партньори, както и на уважавания екип на журито по-горе, гласували ни доверие с тяхната подкрепа!

Thanks also to Typedepot and Punkt for the lovely Plovdiv Typeface TM , used in this album! Download it for free from the website!

Благодарим също на Typedepot и Punkt за красивия Plovdiv Typeface TM - Шрифтът на Пловдив, използван в този албум! Изтеглете го безплатно от сайта на проекта!

L I S T O F A W A R D S L I S T F S

Author, distinctions / Автор, отличия

Country • Държава

FIAP light blue badge - Best presented author Най-добре представил се автоР - FIAP светло синя значка

Saurabh Sirohiya • Саураб Сирохия, EFIP, EFIAP, c*MoL, AAPS, AAPG, ACPE,BWPAI, BEAPF, 6+ Hon. Fellowship

India • Индия

Section 2 - OPEN Color (C)

Section 1 - OPEN Black and white, monochrome (M)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Elina Garipova

May

Russia

GOLD medal

Elina Garipova

Strelitzia

Russia

SILVER medal

Svetlin Yosifov

Tenth Mursi composition Bulgaria

SILVER medal

Georgy Chernyadyev

Ballet

Russia

BRONZE medal

Georgy Chernyadyev Nastya

Russia

BRONZE medal Ireland Honourable mention Vladimir Karamazov The truth about life Bulgaria Honourable mention Tsoncho Balkandjiev Evening Bulgaria Honourable mention Nadezhda Raycheva Touched by the sun Bulgaria Honourable mention Manfred Kluger Autumn-3 Germany John Sheridan Wolfhound Master

Honourable mention Oleg Astahov

Dialogue

Russia

Honourable mention Mirela Partinova

After

Bulgaria

Honourable mention DavidWheeler

The night watchman England

Honourable mention Gary Loughran

Cyclist and Walker

Ireland

Honourable mention Zaohua Luo

Stunning beauty

China

Honourable mention LorenzoDi Candia

Desolata 1

Italy

Honourable mention Saurabh Sirohiya Salt FarmWorkers Harvesting India

Honourable mention Dimitrina Andreeva Trimming the wings Bulgaria

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Plamen Penov

Autumn leaves

Bulgaria

GOLD medal

Angel Andonov

Breathe

Bulgaria

Honourable mention Chung Shih Yang

Struggle in the rain Taiwan

Honourable mention Atle Sveen Ivory Flame green grunge V Norway

Honourable mention Albena Andreeva

Endless path

Bulgaria

Honourable mention Michael Strapec

Nadia

Ireland

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Jianping Li

Sunrise from distant mountains China

GOLD medal

Svetlin Yosifov

Mursi child

Bulgaria

Honourable mention Luc Stalmans

Acrobatic Balance Belgium

Honourable mention Raul Villalba Argentina Honourable mention Kaloyan Suhorukov Uttakleiv Beach – Northern Norway Bulgaria The escape

Honourable mention Marco Bartolini

How boring

Italy

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Achim Koepf

Baikal 340

Germany

GOLD medal

Andrey Ponomarev Spirit

Russia

SILVER medal

Dejan Kokol

Iron lady

Slovenia

SILVER medal

Saurabh Sirohiya

Hidden Stories

India

BRONZE medal

Yuliy Vasilev

Fish, You Can!

Bulgaria

BRONZE medal

Michael Strapec

Fear of the dark

Ireland

Honourable mention Protap Shekhor Mohanto Wings of Mind Bangladesh Honourable mention Vyara Antonova Before Flying Bulgaria

Honourable mention Istvan Kerekes

Afternoon mood

Hungary

Honourable mention Radoslav Sviretsov

Snow Road

Bulgaria

Honourable mention Sergey Moskvin Lake in the mountains

Russia

Honourable mention Sergei Koliaskin Flight in dreams and in reality Russia

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country Bulgaria

Flag

1

Michele Macinai

Aleksandar Aleksandrov

At dawn

1

Michele Macinai

Yingping Su

Pasture cattle

China

2 Spiros Iatropoulos Raul Villalba

Wild horses

Argentina

2 Spiros Iatropoulos Larisa Usmanova

Summer wind 2

Bulgaria

Planches de Cayeux sur mer

3 Teodora Dimitrova Dominique Beaufrere

France

3 Teodora Dimitrova Ivan Hecimovic

Glossy Moisture

Croatia

4 Plamen Petkov

Arun Mohanraj

Backhand

England

4 Plamen Petkov

Ozer Kanburoglu Horseman and his dog

Turkey

5 Yavor Michev

Jay Hallsworth

Muay Thai Hurts

England

5 Yavor Michev

Banglun Sui

Beauty in the desert

China

The boy from the mountain

6 Milan Hristev

Vladimir Karamazov

Bulgaria

6 Milan Hristev

Andrey Putilin

Tulip

Russia

Author

Photography

Country

Flag

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

The Best author of section

Michael Strapec

4 photographs

Ireland

Elina Garipova

4 photographs

Russia

L I S T O F A W A R D S L I S T F S

Section 4 - Photojournalism TRAD (PJ)

Section 3 - Nature (N)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Laurent Scazzola

Haute voltige

France

GOLD medal

Krasimir Lazarov

Pelicans

Bulgaria

Luxem- bourg

SILVER medal

Christian Kieffer

Yama Sow

SILVER medal

Kaloyan Suhorukov Vestrahorn Beach – Iceland

Bulgaria

Luxem- bourg

BRONZE medal

Sergei Koliaskin

Last Hero

Russia

BRONZE medal

Harry Daemen

Zwanzigender

Honourable mention Dimitrina Andreeva In the air

Bulgaria

Honourable mention Vladimir Karamazov Shades of green

Bulgaria

Great crested grebe in courtship

Honourable mention Wolfgang Lin

Go Through Fire

Hong Kong

Honourable mention Kjersti Holst

Norway

Honourable mention Vladimir Karamazov The power of faith Bulgaria Honourable mention Istvan Kerekes The hurdler Hungary

Honourable mention Lajos Nagy

I ll catch the fish

Romania

The pelican s embrace

Honourable mention Ivan Ivanov

Bulgaria

Honourable mention Serge Ninanne

Sidecar race

Belgium

Honourable mention Zoltan Bisak

Frog

Serbia

Honourable mention Angela Usmanova Will live

Russia

Honourable mention Murat Toru

Flamingolar 01

Turkey

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Lorenzo Di Candia Heros

Italy

GOLD medal

Marcello Galleano Footprints in the desert

Italy

Suspended in the water above the wreck

Honourable mention Wojciech Nawrocki

Poland

Honourable mention Sergey Moskvin

Frosty morning

Russia

Honourable mention Oleg Kargapolov

Trio

Russia

Honourable mention Jianping Li

Kilimanjaro

China

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Miroslav Mominski

Tobacco

Bulgaria

GOLD medal

Chi Kun Choi

Mysophobia

Hong Kong

Honourable mention Guy B. Samoyault

Start 100m handi

France

Guepard course impala 3

Honourable mention Jacques Michel Coulandeau

France

Honourable mention Liudmila Kovaleva Hockey

Russia

Saudi Arabia

Honourable mention Amal Alameer

Malik

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Jean Luc Legrand Corrida 1 St Marie

Belgium

E ye to eye with crabeater seal under the iceberg

GOLD medal

Wojciech Nawrocki

Poland

SILVER medal

Saurabh Sirohiya

Splash of Colour

India

SILVER medal

Robin Price

Vulture Dispute

England

BRONZE medal

Jiajun Niu

Kiln workers 1

China

BRONZE medal

Chung Shih Yang

Hello

Taiwan

ManDown, HorseguardsParade England

Honourable mention David Wheeler

Honourable mention Dimo Hristev

Blue mountain

Bulgaria

Honourable mention Giorgos Tsigkas

Pole jump

Greece

Honourable mention Jiajun Niu

Looking forward

China

Honourable mention Arun Mohanraj

Serve

England

Honourable mention Mirali Parandak

Fox

Iran

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1

Michele Macinai

Nassim Eloud

Fire Fighter

Cyprus

1

Michele Macinai

John Sheridan

Feed me Now

Ireland

2 Spiros Iatropoulos Achim Koepf

Yamal 880

Germany

2 Spiros Iatropoulos David Greer

Gannet

Scotland

3 Teodora Dimitrova Jean Boulanger

Foot soleil couchant France

3 Teodora Dimitrova Achim Koepf

South Georgia 831

Germany

4 Plamen Petkov

Nadezhda Raycheva Fiery survakar

Bulgaria

4 Plamen Petkov

Mehdi Parsaeian

Caressing nature

Iran

5 Yavor Michev

Emanuel Antonov

In the park

Bulgaria

5 Yavor Michev

Silvia Marinova

Firefighter

Bulgaria

6 Milan Hristev

Dongsheng Nie

Parade

China

6 Milan Hristev

Xingzhi Yan

Be laid to rest 1

China

Author

Photography

Country

Flag

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

The Best author of section

Ivan Ivanov

4 photographs

Bulgaria

Miroslav Mominski

4 photographs

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S

Section 6 - Urban life (UL)

Section 5 - Portrait and Body (PB)

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Zoltan Bisak

Observer

Serbia

GOLD medal

Elina Garipova

Arina

Russia

SILVER medal

Jose Maria Martin Pushing

Spain

SILVER medal

Michael Strapec

Stephen

Ireland

BRONZE medal

Alexander Ivanov

Lost

Bulgaria

BRONZE medal

Svetlin Yosifov

Mursi boy

Bulgaria

Honourable mention Wolfgang Lin

Aligned

Hong Kong

Honourable mention Helmut Resch

Cherry tree 1

Austria

Honourable mention Istvan Kerekes

Gipsy chieftains

Hungary

Honourable mention Jiajun Niu

Kiln workers 2

China

Honourable mention Raul Villalba

The fisherman

Argentina

Honourable mention Zoran Kolaric

Prague runner

Croatia

Honourable mention John Sheridan

Letter Writer

Ireland

Honourable mention Radoslav Sviretsov

City Geomtery

Bulgaria

Honourable mention Luc Stalmans

Bella Rosita

Belgium

Honourable mention Amal Alameer

To the library

Saudi Arabia

Honourable mention Sergey Moskvin The philosopher s view Russia

Honourable mention Sergei Koliaskin

Mona s tear

Russia

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Mirela Partinova

Elina

Bulgaria

GOLD medal

Ivan Miladinov

The running man

Bulgaria

Honourable mention Anja Kosmac

Time prisoners

Slovenia

Statue Aphroditе for “Best nude photo”

Georgy Chernyadyev Natalya

Russia

Honourable mention Aysu Bilgic

Lone Man

Turkey

Honourable mention Panos Zoulakis

Dancer s form Greece

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

Honourable mention Tanya Markova

Perception

Bulgaria

GOLD medal

Yuliy Vasilev

States of Mind 3

Bulgaria

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

Honourable mention Thierry Cheriot

Petronas etoilee

France

GOLD medal

Angel Nenov

To you

Bulgaria

Honourable mention Oleg Astahov

Reformatting

Russia

Honourable mention Manfred Kluger

Golden beauty-7

Germany

Portrait of women with the hat

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

Honourable mention Natalia Albrekht

Russia

GOLD medal

Nino Mghebrishvili

Two Couple

Georgia

SALON Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Miroslav Mominski

Eyes Soul

Bulgaria

SILVER medal

Christian Scholz

London

Germany

Jason Chung-Shun Au

SILVER medal

Krasimir Kanev

Kristi

Bulgaria

BRONZE medal

Box Junction

Hong Kong

Honourable mention Dawid Grzeganek

Giant

Poland

BRONZE medal

Arun Mohanraj

Free fall

England

Honourable mention Vladimir Karamazov The loneliness of the city

Bulgaria

Honourable mention Marcin Fin

Marta

Poland

Honourable mention Lorenzo Di Candia Rignano Boy

Italy

Honourable mention Udayan Sankar Pal

Time

India

Honourable mention Liz Hardley

Glynn with Knife

New Zealand

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

1

Michele Macinai

Dejan Kokol

Towards light

Slovenia

1

Michele Macinai

Christian Kieffer

Nastrovje

Luxembourg

2 Spiros Iatropoulos Leonid Goldin

Sweet dream

Israel

2 Spiros Iatropoulos Zoltan Bisak

Guardian

Serbia

3 Teodora Dimitrova Ivan Hecimovic

Deprived of Attention Croatia

3 Teodora Dimitrova Ivan Hecimovic

Life Fighter

Croatia

4 Plamen Petkov

Nestor Fanos

Against the wind 2 Greece

4 Plamen Petkov

Wolfgang Lin

Ballet Motion 2

Hong Kong

5 Yavor Michev

Dimitar Antonov

Dog

Bulgaria

5 Yavor Michev

Nassim Eloud

The Body

Cyprus

6 Milan Hristev

Stanimir Petkov

Delicious

Bulgaria

6 Milan Hristev

Dimitrina Andreeva Protection

Bulgaria

Author

Photography

Country

Flag

Author

Photography

Country

Flag

The Best author of section

The Best author of section

Wolfgang Lin

4 photographs

Hong Kong

Svetlin Yosifov

4 photographs

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S

O t h e r a w a r d s , d i p l o ma s a n d v o u c h e r s • Д р у г и н а г р а д и , д и п л о м и и в а у ч е р и Award • Partner Награда • Партньор Author • Автор Photography • Фотография Country • Държава Flag Cup of 8 th IPS Plovdiv 2021 +500€ - by Reflexes Ltd. • Купа на 8 ми МФС Пловдив 2021 + 500€ - от Рефлекси ООД

Christian Kieffer • Кристиян Киефер Luxembourg Люксембург Plaque for Runner-up оf the cup of 8 th IPS Plovdiv 2021 • Плакет за Подгласник на КупаТА на 8 ми МФС Пловдив 2021 Sergei Koliaskin • Сергей Коляшкин Last hero • Последен герой Russia • Русия Yama Sow • Яма Соу Honourable Diploma of Plovdiv Municipality (from all sections from bulgarian authors) Почетна диплома на Община Пловдив (от всички раздели на български автор) Minko Mihaylo • Минко Михайлов The lone runner • Самотният бегач Bulgaria • България Voucher for tourist services (500€) by DAN Travel EOOD • Ваучер за туристически услуги (500€) от ДАН Травел ЕООД Sergei Koliaskin • Сергей Коляшкин Puddle travel • Пътуване в локвите Russia • Русия Diploma of Plovdiv 2019 Foundation • Диплома на Фондация Пловдив 2019 Istvan Kerekes • Ищван Керекеш Street surfing • Улично сърфиране Hungary • Унгария Incentive Diploma by komitet RODOLIUBIE - chosen from the Bulgarian finalists Поощрителна диплома на Комитет РОДОЛЮБИЕ - избрана от българските финалисти Lyubomir Argirov • Любомир Аргиров Tradition • Традиция Bulgaria • България Diploma by Vi Art Foundation (in Portrait & Body section) • Диплома от Фондация Ви Арт (в раздел Портрет и тяло) Michael Strapec • Михаел Страпец Julie • Джули Ireland • Ирландия Konstantin Shumskiy • Константин Шумски Application • Приложение Russia • Русия

Plaque "Best entry per salon award" by Hellenic Photographic Society Плакет "Награда за най-добро участие в салонa" отФотографско общество на Гърция Vladimir Karamazov • Владимир Карамазов Plaque "The best bulgarian author" • Плакет „Най-добрият български автор“ Vladimir Karamazov • Владимир Карамазов Plaque "The best Plovdiv author" • Плакет „Най-добрият пловдивски автор“ Minko Mihaylov • Минко Михайлов Plaque "The best foreign author" • Плакет „Най-добрият чуждестранен автор“ Lorenzo Di Candia • Лоренцо Ди Кандия

17 accepted photos • 17 приети фотографии Bulgaria • България

17 accepted photos • 17 приети фотографии Bulgaria • България

12 accepted photos • 12 приети фотографии Bulgaria • България

16 accepted photos • 16 приети фотографии Italy • Италия

Plaque "The best photo club" • Плакет „Най-добрият фото клуб“ Club India International Group • Клуб Междунарна група Индия

India • Индия

Plaque "The best photo club runner-up" • Плакет “Подгласникът на най-добрия фото клуб“ Club EURASIA , ILFIAP • Клуб ЕВРАЗИЯ , ILFIAP

Russia • Русия

Incentive Diplomas by Reflexes Ltd. • Поощрителни дипломи oт Рефлекси ООД

John Sheridan • Ellie and doll Thierry Cheriot • Natural clock Dmitry Belyaev • Call of blood Mehdi Parsaeian • Peak of light Kostadin Madjarov • The spiders

Ireland

Lyubomir Argirov • Blessing

Bulgaria

Section 1

Section 4

India

Liudmila Kovaleva • Sleddogs sports

Russia

Russia

Ivailo Sakelariev • Labyrinth

Bulgaria

Section 2

Section 5

Iran

Sergei Koliaskin • Shadow game 2 Rashid Usmanov • Rains in Havana Borislav Milovanovic • Afternoon prayer

Russia Russia Serbia

Bulgaria Bulgaria

Section 3

Section 6

Alexander Ivanov • Caress

S T A T I S T I C S

/

С Т А Т И С Т И К А

Black and white monochrome Open section Отворен раздел Черно-бяла монохромна

PHOTOJOURNALISM (trad) section раздел фотожурнализъм

Portrait and body section раздел Портрет и тяло

Color Open section Отворен раздел Цветна

Nature section раздел Природа

URBAN LIFE section раздел ГРАДСКИ ЖИВОТ

TOTAL ОБЩО

Abbreviations / Съкращения: А = Author / Автор P/Ф = Photography / Фотография

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

№ Country

Flag А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф

1 Argentina 2 Australia

1 4 1 2 1 4 1 4

1 4 1 2

1 12 1 8

1 4 3 12

1 4 1 2 8 1

1 1

1 4

1 4

1 16 1

1

3 Austria

1 4 1 3

2 8 1

1

3 32 2 5 2 40 2 11

4 Bangladesh

2 8 1 2 2 8 2 5 2 8 1 4 2 8

1 4

1 4

5 Belgium

4 16 3 8 4 16 4 7 2 8

2 8 2 5 4 16 4 7 2 8 2 3 4 72 4 30

6 Bosnia and Herzegovina

2 8

2 8

2 16 0 0

7 Bulgaria 8 Canada

82 302 31 64 81 310 51 98 54 204 23 42 28 104 11 25 69 250 31 64 46 165 21 33 119 1335 85 326

1 4

1 4 1

1

1 8 1

1

9 China

26 96 13 18 34 136 13 16 8 32 6 15 4 16 3 7 22 80 9 11 10 40 4 6 40 400 27 73

10 Croatia 11 Cyprus

2 8 1

1

1 4 1

1

1 4

1

4

2 8 2 4 2 8 2 5 2 36 2 11

3 12 1 3 3 12

2 8 1

1 3 12 2 2 3 12 2 3 3 12 1

1 3 68 2 10

12 Czech Republic

1 4 1

1

1 4

1 8 1

1

13 England 14 Finland 15 France 16 Georgia 17 Germany

5 20 5 16 6 24 5 12 5 20 4 10 2 8 2 5 3 12 3 7 2 8 1

1 7 92 7 51

1 4

1 4

1 4

1

4

1 4

1 4

1 24 0 0

18 71 7 8 18 70 7 7 16 64 9 17 11 44 7 11 13 47 4 5 11 41 6 12 18 337 16 60

1 4

1

4

1 4 1 2 1 12 1 2

2 8 2 3 3 12 3 7 2 8 2 4 2 8 2 3 3 12 2 6 2 8 2 4 4 56 4 27 18 72 7 9 17 68 6 7 12 48 3 4 12 48 5 7 17 68 4 9 13 52 6 7 20 356 12 43

18 Greece

19 Hong Kong

5 20 5 8 3 9 1

1 4 16 1 2 1

4 1

2 3 12 1 2 2 8 2 7 5 69 4 22 2 4 16 1 4 3 12 2 4 5 72 5 17

20 Hungary

4 16 2 4 4 16 3 3 1 4

2 8 1

21 India

15 60 5 12 15 60 9 13 9 36 6 11 11 44 6 10 9 36 6 10 10 40 4 9 17 276 13 65

22 Indonesia

1 4 1

1

1 4 1 3

1 8 1 4

23 Iran

8 32 3 6 9 36 3 6 5 20 1 3 3 12 1 1 4 16 3 10 4 16 3 10 2 8 2 3 2 8 1 1

5 20 2 4 4 16 1

1 9 136 6 21

24 Ireland

3 12 2 7 2 8 2 4 4 68 4 35

Congratulations to al l winners! / Поздравления на всички победители!

The list of the abbreviations (аcronyms) used in the album:

Списък на използваните абревиатури (съкращения, акроними) в албума:

FIAP - International Federation of Photographic Art; HPS - Hellenic Photographic Society; APB - Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva (Operational Member of FIAP);

FIAP - Международната Федерация за Фотографско Изкуство; HPS - Фотографско общество на Гърция; НСФА - Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева” (Оперативен член на FIAP); МФС - Международен Фото Салон; ПЛ - Почетна Лента; ЖД - Жури Диплома (1, 2, 3, 4, 5, 6); НДАР - Най-Добър Автор в Раздела; ПД - Поощрителна Диплома (A.С. - Антон Савов, AFIAP, ESFIAP; Л.С. - Любка Савова)

IPS - International Photo Salon; HM - Honourable Mention; JD - Jury Diploma (1, 2, 3, 4, 5, 6); BAS - Best Author in Section; ID - Incentive Diploma (A.S. - Аnton Savov, AFIAP, ESFIAP; L.S. - Lyubka Savova)

S T A T I S T I C S

/

С Т А Т И С Т И К А

Black and white monochrome Open section Отворен раздел Черно-бяла монохромна

PHOTOJOURNALISM (trad) section раздел фотожурнализъм

Portrait and body section раздел Портрет и тяло

Color Open section Отворен раздел Цветна

Nature section раздел Природа

URBAN LIFE section раздел ГРАДСКИ ЖИВОТ

TOTAL ОБЩО

Abbreviations / Съкращения: А = Author / Автор P/Ф = Photography / Фотография

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

№ Country

Flag А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф

25 Israel 26 Italy

1 4 1 2 1 4 1

1

1

4 1

1

1 4 1 2 1 16 1 6

6 24 4 9 6 24 3 5 5 20 3 6 4 16 3 7 5 20 5 7 5 20 4 6 7 124 6 40

27 Luxembourg

3 12 3 7 3 12 3 5 3 12 2 5 2 8 2 6 3 12 3 5 2 8 1

1 3 64 3 29

28 Macau

1 4 1

1

1 4 1

1

1 4 1 2 1

4 1

1

1 16 1 5

29 New Zealand 30 Northern Ireland 31 North Macedonia

1 2 1

1

1 2 1

1

2 8 2 2 2 8

1 4

1 1

4 1

3 1 4 1 2

2 28 2 7

1 4

4

2 8 1 3 2 16 1

3

32 Norway 33 Poland 34 Romania

4 16 2 3 4 16 2 6 4 16 2 6 3 12 2 3 3 12 1 2 2 8

4 80 4 20

2 8 1 2 2 8 1

1 1 4 1 3 2 8 2 3 2 8 2 4 1 4 1 3 3 40 3 16

1 4

1 4 1

1

1 4 1 4 1

4

1 4

1 4

1 24 1 5

35 Russia

23 90 13 34 23 92 11 24 17 65 7 11 16 60 9 18 22 88 13 32 20 78 9 14 23 473 21 133

36 Saudi Arabia

1 4 1 3 1 4 1 2 1 4 1 3 1

4 1

1 1 4 1 3 1 4 1 3 1 24 1 15

37 Scotland

1 4 1 3 1 4 1

1

1 2 1 2 1

3

1 3 1 3

1 16 1 9

38 Serbia

3 10 1 2 3 10 1 3 3 10 1 2 2 8 1 1

5 19 2 3 2 8 2 4 7 65 2 15

39 Slovakia 40 Slovenia

1 4

1 4 0 0

8 28 3 4 6 22 1

1 2 8

2 8 1

1 5 20 1 3 5 20 3 6 9 106 4 15

41 South Africa 42 South Korea

4 10

1 2 1 2

2 2

4 14 0 0

1

1

1

1

1 3 1

1

43 Spain

1 3 1 3 1 3 1

3

44 Switzerland

1 4 1 2 1 4

1 4 1 2 1

4 1

1

1 4

1 4 1 1 4 1

1 1

1 24 1 6 1 20 1 10

45 Taiwan 46 Turkey

1 4 1

1

1 4 1 3 1 4 1 4

1 4 1

1

7 28 1 3 7 28 2 4 5 20 2 2 5 20 1 1

5 20

7 24 2 4 7 140 6 14

Total Общо

70

86

85

151

172

517

178

212

107

134

128

128

168

145

278

279

223

353

263

1177

254

689

260

849

640

1067

4851

1089

And good luck in the next edition! / И късмет в следващото издание!

Best presented salon author - FIAP light blue badge

Най-добре представил се автор в салона - FIAP светло синя значка

Saurabh Sirohiya EFIP, EFIAP, c*MoL, AAPS, AAPG, ACPE, BWPAI, BEAPF, 6+Hon. Fellowship · India

Саураб Сирохия EFIP, EFIAP, c*MoL, AAPS, AAPG, ACPE, BWPAI, BEAPF, 6+Hon. Fellowship · Индия

Section 1 - Open Black and white, monochrome · Раздел 1 - Отворен ЧЕРНО-БЯЛА, монохромна фотография

The cheerful eyes / Веселите очи

Hands of care / Грижовни ръце

The diamond eyes / Диамантените очи

Hidden stories

Скрити истории

Section 2 - Open Color · Раздел 2 - Отворен Цветна

Section 5 - Portrait and Body · Раздел 5 - Портрет и Тяло

Rainbow hue thread 2 / Нишка с оттенък на дъгата 2

Изгубена в гората

Lost in forest

Работници прибират реколта в солна ферма

Salt farm workers harvesting

Коктейл Вог

Vogue cocktail

Section 3 - NATURE · Раздел 3 - ПРИРОДА

Love is in the air / Любовта е във въздуха

Smiling girl with sunflower / Усмихнато момиче със слънчоглед

Best presented salon author - FIAP light blue badge

Най-добре представил се автор в салона - FIAP светло синя значка

Section 4 - Photojournalism TRAD · Раздел 4 - Фотобурнализъм TRAD

Devotees at gajan festival / Поклонници на фестивала Gajan

Patterns of Eid / Шарки на Рамазан байрам

Lath Maar Holi 2 / Lathmar Holi фестивал 2

Splash of colour

Плясък на цветовете

Best presented salon author - FIAP light blue badge

Най-добре представил се автор в салона - FIAP светло синя значка

Section 6 - URBAN LIFE Раздел 6 ГРАДСКИЖИВОТ

The Royale heritage

Кралското наследство

City of flowers / Градът на цветята

Early morning view Kolkata gateway Ранносутрешен изглед на портата в Калкута

A glorious chilly winter sunset / Славен хладен зимен залез

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society Плакет „Най-добър артист на салона“ от Фотографско общество на Гърция Vladimir Karamazov • BULGARia Владимир Карамазов • БЪЛГАРия Plaque for best presented bulgarian author Плакет за най-добре представил се български автор

Владимир Карамазов Актьор, (любител фотограф)

Vladimir Karamazov Actor, (amateur photographer)

Историята около мен и фотографията е доста проста. Всичко се случи по естествен път и не изненада никой от хората около мен, защото винаги съм бил с апарат и винаги съм се занимавал със снимане. Времето беше пречката, за да мога да се развивам. Все нямах време от моята професия, която завземаше всичко. Но живота е добър към мен и след двайсет години в актьорската професия ми предостави времето което беше отредено само за фотографията и

The story that surrounds me and my photography is quite simple. Everything happened naturally and was not a surprise for any of the people around me, because I have always been with a camera in hand and have always been involved in photography. Time was my obstacle to develop. I didn’t have the time needed because of my profession, which took up everything. But life was good to me and after twenty years in the acting profession I

се възползвах. Не съм ходил на курсове, не съм учил. Развивах се с гледане. Гледане на качествена фотография и на автори които имат стил. Тех- ническата част на фотографията се учи. Всеки може да го направи стига да има желание. Важното за мен е, да знаеш какво искаш да пока- жеш на публиката си и по какъв начин. Само така можеш да се отличиш в океана от снимки и фотографи. Винаги съм знаел какво искам да сни- мам и как то да изглежда. И в това свободно време, което живота ми предостави, просто набавих моите моливи с които да рисувам, като техника, знание за нея, умения в различните софтуери с които обра- ботвам снимките. Но аз знаех към какво се стремя и само търсех пъти- щата до крайната точка. Обичам да снимам всичко. Всичко ми е инте- ресно. Но най-много ме привличат интересните хора. Не мога да опиша чувството, когато намеря такъв човек. Има огромна тръпка в това търсене. Искам да разказвам истории на такива човеци. Другото нещо което ме вълнува е светлината. Преследвам я, търся я и се опит- вам да я уловя. Тези неща са следствие от актьорката ми работа. Там пресъздавам истории на интересни хора, там постоянно гоня светли- ната. Светлината е нещото което прави магията на сцената и кино- то. Радвам се, че съм актьор, защото качествата които съм придобил, сега ми помагат във фотографията. Но като актьор, аз съм интерпре- татор на чужди разкази, на чужди идея. Моята работа е да ги направя убедителни. Във фотографията съм аз, това са моите мисли, моите разкази, моята атмосфера, моите цветове, показвам това което на- истина ме вълнува и не мога да излъжа. Заради това фотографията се превърна във втората сцена на която творя и тази сцена е много по- истинската. И нещо много важно, с фотографията живота ми показа, че държи на мен. Това е голяма привилегия и винаги ще бъда благодарен, защото можеше и да не стане така. Това ми показва, че моят живот няма да бъде напразно.

was given time that was determined only for photography, and I took the advantage. I did not visit courses; I did not study photography. I developed myself by observing. I followed quality photography and authors who have style. The technical part of photography can be studied. Everybody would do it as long as they want to. The important thing for me was to know what I wanted to show to my audience and in what way. Thus, you are able to stand out in the ocean of photos and photographers. I always knew what I wanted to shoot and what it would look like. And in this free time that life has given me, I just got my pencils with which to draw, as technique, knowledge about it, skills in various software with which I processed photos. But I knew what I was aiming for and I was just looking for ways to the end point. I was fond of shooting everything. Everything is interesting to me. But I am most attracted to interesting people. I can’t describe the feeling when I find such a person. There is a huge thrill in this search. I want to tell stories of such people. The other thing that excites me is light. I chase it, look for it and try to catch it. These things are a consequence of my job as an actor. There I recreate stories of interesting people; there I constantly chase light. Light is what makes the magic of the stage and cinema. I am glad to be an actor because the qualities I have acquired now help me in photography. But as an actor, I am an interpreter of other people’s stories, of other people’s ideas. My task is to make them convincing. In photography I am Myself, these are my thoughts, my stories, my atmosphere, my colors, I show what really excites me and I cannot lie. Because of this, photography has become the second scene in which I create and this scene is much more real. And something very important, by means of photography my life has shown me that it holds on me. This is a great privilege and I will always be grateful because it might not have happened. This shows me that my life is not in vain.

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented foreign authors Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор

Lorenzo Di Candia , EFIAP/g, EPSA, AFI, GPU CR3 ZEUS • Italy Лоренцо Ди Кандия , EFIAP/g, EPSA, AFI, GPU CR3 ZEUS • Италия

He has dedicated himself to photography since 2011, and it is love at first sight. In 2019 he was awarded the AFI (Italian Photogra- pher Artist) award by the Italian Federation of Pho- tographers.

Посветил се е на фотогра- фията от 2011 г. и това е лю- бов от пръв поглед. През 2019 г. е удостоен с наградата AFI (Italian Photo- grapher Artist) от Италиан- ската федерация на фото- графите.

Also in 2019 he received the EFIAP/g award from the FIAP and EPSA from the PSA.

Също през 2019 г. е получил наградата EFIAP/g от FIAP и EPSA от PSA.

My favorite genres are: reportage, land- scape, portrait and drone photography.

Любимите му жанрове са: репортаж, пейзаж, портрет и фотография с дрон.

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented author from Plovdiv Плакет за най-добре представил се автор от Пловдив

Minko Mihaylov , EFIAP • BULGARia Минко Михайлов , EFIAP • БЪЛГАРия

My name is Minko Mihailov. I am a biologist by education. Photography has been my passion for more than 20 years. I shoot landscapes, people, nature, wildlife, macro. I like to capture emotions and tell stories with my photos. Eve ryth i ng around us i s beautiful and unique, you just have to feel and see. With photography I manage to make a real and unreal journey around the wide world. It is the key to new and unknown worlds and acquaintances.

Казвам се Минко Михайлов. По образование съм биолог. Фото- графията повече от 20 години e моя страст. Снимам пейзажи, хо- ра, природа, диви животни, макро. Обичам със снимките си да улавям емоции и да разказвам истории. Всичко около нас е прекрасно и неповторимо, само трябва да се почувства и види. С фотографията успявам да направя реално и нереално пътешествие из широкия свят. Тя е ключ към нови и непознати светове и познанства.

Нeзависимо дали снимам хора или природа се опитвам да уловя мига, онзи миг, който никога повече няма да се повтори. Фотографията е предизвикателство за мен, отивайки на ново и различно място, винаги се опитвам да го покажа така както аз го усещам, да го почувствам и после да го пресъздам през моята душа и моите очи. Фотографията за мен е пътуване в света на формите и светлината, тя е не само гледна точка, емоция или моментен отрязък от време, тя е всичко онова, което се събира в една дума - СТРАСТ.

Whether I’m shooting people or nature, I’m trying to capture the moment, the exactly that moment which will never happen again. Photography is a challenge for me, going to a new and different place, I always try to show it the way I feel it, to feel it and then to recreate it through my soul and my eyes. Photography for me is a journey into the world of forms and light, it is not just a point of view, an emotion or a momentary passage of time, it is everything that comes together in one word - PASSION.

Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society Плакет „Най-добър артист на салона“ от Фотографско общество на Гърция Section 1 Open BLACK &WHITE, monochrome photography

Раздел 1 Отворен ЧЕРНО-БЯЛА, монохромна фотография

Made with FlippingBook Digital Publishing Software