7th_IPS_Plovdiv_2020_155

FIAP Patronage № 2020/155

PSA Recognition № 2020-189

HPS Patronage № 2020/012

Supported by Plovdiv Municipality

APB Patronage № 2020/002

Municipality of Plovdiv

Община Пловдив

Уважаеми госпожи и господа, За мен е удоволствие в една макар и трудна, изпъл- нена с предизвикателства година, каквато е 2020-та, белязана от пандемията на COVID-19 у нас и по света, да Ви представя поредното издание на „Международен Фото Салон Пловдив“. Приемам го като една „малка по- беда“ на живота над обстоятелствата, на светлите сили над мрака. Независимо от всички фактори, с които тряб- ваше да се съобразим, седмият „Международен фото салон Пловдив - 2020“ отново се превръща в уникално фотографско събитие! В творческата провокация са се включили талантливи, креативни и активни фотографи от цял свят, а компетентното жури оцени и избра най- силните творби. Със сигурност не е било лесно, защото участниците - професионалисти и любители от раз- лични поколения и от няколко континента, всяка година представят все по-красиви, стойностни и въздейства-

Dear ladies and gentlemen, It is my pleasure in this albeit and difficult, challenging year, such as 2020 is, marked by the pandemic of COVID-19 in our country and around the world, to present you the next edition of “International Photo Salon Plovdiv”. I accept it as a “small victory” of life over circumstances, of light forces over darkness. Despite all the factors we have to take into ac- count, the seventh “International Photo Salon Plovdiv - 2020” is once again becoming a unique photographic event! Talented, creative and active photographers from all over the world took part in this creative provocation, and the competent jury evaluated and selected the strongest works. It was certainly not easy, because the participants - pro- fessionals and amateurs from different generations and from several continents, each year present more and more beautiful, valuable and influen-

щи творби, които радват публиката и вдъхновяват колегите си за нови тър- сения, хоризонти и полет на човешкото въображение. „VII Международен Фото Салон Пловдив 2020“ се провежда под патронажа на FIAP, PSA, HPS и Фотограф- ска академия „Янка Кюркчиева“. В шестте раздела участват 4441 фотографии, представени от 369 авто- ра от 54 държави, от 5 континента. За финалната селекция, петчленното меж- дународно жури оттри държави, с председател Борислав Милованович, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR3 HonPESGSPC, HON.FICS (Сърбия), определи 1085 фото- графии на 323 автора от 51 държави. Новото през 2020 година, е че два от разделите са трансформирани като принт раздели, а организаторите считат, че тази форма на представяне пред журито е показателна за отношението на всеки автор към фотографията от- печатана на хартия - сякаш той би ги показал в своя изложба. Разгръщайки го отново и отново, каталогът на „VII Международен Фото Салон Пловдив 2020“ ще ви накара да търсите отговор на въпроса „Какво е фо- тографията?“ - магия, изкуство, усещане за мига… Може би от всичко по мал- ко. Фотографията е уникално нещо - кара те да видиш света през призмата и погледа на другия, да усетиш неговата емоция и „памет“ за вече отминалото „сега“. Една от целите на „Международен фото салон Пловдив“ е да ни помогне да се докоснем до света и хората през фокуса на обектива и да разберем, че изкуство- то на фотографията не е просто улавяне на мига, а начин на живот. Фотогра- фията не е „щракване“ на един обект, а представяне на собственото усещане за него – тя е език на душата, изкуство. Това е и една от причините Община Плов- див да подкрепя събитието, което се превърна в неизменна част от Културния календар на нашия град. От сърце поздравявам победителите в конкурса! Вярвам, че тук всеки ще намери нещо за себе си, и всеки ще остави частица от сърцето си. Защото това е Пловдив – древен и вечен, магия и реалност, един необятен свят. И място за прекрасни фотографии! Здравко Димитров Кмет на град Пловдив

tial works that delight the audience and inspire their colleagues for new quests, horizons and flight of human imagination. “VII International Photo Salon Plovdiv 2020” is held under the patronage of FIAP, PSA, HPS and Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva. In the six sections entered 4441 photographs submitted by 369 authors from 54 countries on 5 continents. For the final selection, a five-member international jury of three countries, chaired by Borislav Milovanovic, EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR3 HonPESGSPC, HON.FICS (Serbia), selected 1085 photographs by 323 authors from 51 countries. What is new in 2020 is that two of the sections have been transformed into print sections and the organizers believe that this form of presentation to the jury is indicative of each author’s attitude to photography printed on paper - as if he would show them in his own exhibition. Unfolding it again and again, the catalog of “VII International Photo Salon Plovdiv 2020” will make you think about the answer of the question “What is photography?” - magic, art, a sense of the moment… Maybe a little of everything. Photography is a unique thing - it makes you see the world through the prism and gaze of the other, to feel the emotion and “memory” for the past “now”. One of the goals of the International Photo Salon Plovdiv is to help us touch the world and people through the focus of the lens and to understand that the art of photography is not just capturing the moment, but a way of life. Photography is not a “shoot” of an object, but a presentation of one’s own feeling for it - it is a language of the soul, it is an art. This is one of the reasons why the Municipality of Plovdiv supports the event that has become an integral part of the Cultural Calendar of our city. I heartily congratulate the winners of the competition! I believe that here everyone will find something for themselves, and everyone will leave a piece of their heart. Because this is Plovdiv - ancient and eternal, magic and reality, a vast world. And a place for wonderful photos!

Zdravko Dimitrov Mayor of Plovdiv Bulgaria

SEVENTH IPS PLOVDIV 2020 • СЕДМИ МФС ПЛОВДИВ 2020

Patronages, Recognitions, Support • Патронажи, Признания, Подкрепа

Plovdiv Municipality Община Пловдив

Събитиетo 7 mи МФС Пловдив 2020 се реализира с финансова подкрепа на Община Пловдив. The 7 th IPS Plovdiv 2020 event is realized with the financial support of the Municipality of Plovdiv.

à l’événement InternationalPhoto Salon Plovdiv sous lenumérodepatronageofficiel 2020/155

International Photo Salon Plovdiv is a photographic compe- tition under the patronage of the International Federation of Photographic Art (FIAP), recognition of Photographic Society of America (PSA), patronages of Hellenic Photographic Society (HPS), the Academy of Photography Bulgaria “Yanka Kyurk- chieva” (APB) and the support of the Municipality of Plovdiv. So far, the traveling exhibition “IPS Plovdiv 2019 - Selected” visited 10 art places in 8 populated settlements. Here’s the way of the exhibitions:

Международен Фото Салон Пловдив e фотографски конкурс под патронажа на Международната федерация за фото- графско изкуство (FIAP), признанието на Фотографското общество на Америка (PSA), патронажите на фотограф- ското общество на Гърция (HPS), Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева“ (НСФА) и подкре- пата на Община Пловдив. Досега, пътуващата изложба „МФС Пловдив 2019 - Избрано“ гостува в 10 арт локации в 8 населени места. Ето и пътя на изложбата:

1. Awarding - Tsar Simeon‘s garden, Plovdiv 2.Gabrovo - Art Gallery Hristo Tsokev 3.Pazrdzhik - Art Gallery Stanislav Dospevski 4.Kazanlak - Muzeum of photography 5.Plovdiv - 2 nd exhibition Antient Theatre

6.Burgas - Exhibition Center Flora 7.Plovdiv - Bar Cat & Mouse, Kapana district + walking exhibition 8. Kardzhali - Art Gallery KRUG 9. Stara Zagora - Regional library Zaharii Kniajevski 10. Razgrad - Art Gallery prof. Ilia Petrov

1. Награждаване - Цар Симеонова градина, гр. Пловдив 2. Габрово - ХГ Христо Цокев 3.Пазарджик - ХГ Станислав Доспевски 4. Казанлък - Музей на фотографията 5. Пловдив - 2 ра изложба Античен театър

6. Бургас - Експозиционен център Флора 7.Пловдив - Бар Котка и Мишка, кв. Капана + ходеща изложба 8. Кърджали - Арт галерия Кръг 9. Стара Загора - Регионална библиотека Захарий Княжески 10. Разград - Художествена галерия Професор Илия Петров

След първата изложба (29.08. - 14.09.2020) се надяваме да посетим всички партньорски галерии от досегашното ни турне и да гостуваме и на нови.

After the first exhibition (29.08. - 14.09.2020) we hope to visit all galleries of our partners from the current tour and to be a guest of new ones.

We thank all the participants and all the organizations, institutions and partners who trusted us with their support! Благодарим на всички участници и на всички организации, институции и партньори гласували ни доверие с тяхната подкрепа!

T h e j u d g i n g • Ж у р и р а н е т о

J U R Y / ЖУ Р И :

Chairman / Председател • Borislav Milovanovic , (Serbia) • Борислав Милованович , (сърбия) EFIAP/p, ESFIAP, EPSA, GPU CR 3, HonPESGSPC, HON.FIC Members / Членове: • Claudia Dietl (Germany) • Клаудия Дитла (германия) EFIAP\b

• Tsoncho Balkandjiev (Bulgaria) • Цончо Балканджиев (България) EFIAP • Ivailo Sakelariev (Bulgaria) • Ивайло Сакелариев (България) АFIAP • Dimitrina Andreeva (Bulgaria) • Димитрина Андреева (България) ЕFIAP

Thanks also to Typedepot and Punkt for the lovely Plovdiv Typeface TM , used in this album! Download it for free from the website!

Благодарим също на Typedepot и Punkt за красивия Plovdiv Typeface TM - Шрифтът на Пловдив, използван в този албум! Изтеглете го безплатно от сайта на проекта!

L I S T O F A W A R D S L I S T F S

FIAP light blue badge - BEST PRESENTED AUTHOR • НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛ СЕ АВТОР - FIAP светло синя значка Author, distinctions / Автор, отличия Country • Държава Minko Mihaylov , AFIAP • Минко Михайлов , AFIAP Bulgaria • България

Section 1 - OPEN Black &white, Monochrome (M) FIAP / PSA PID mono

Section 2 - OPEN Color (C) FIAP / PSA PID color

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

Ten thousand steeds gallop

GOLD medal

Lorenzo Di Candia Tattoo two

Italy

GOLD medal

Weiping Chen

China

SILVER medal

Teodora Dimitrova In a dream

Bulgaria

SILVER medal

Minko Mihaylov

Morocco

Bulgaria

BRONZE medal

Ruslan Bolgov

The face

Russia

BRONZE medal

Guoqin Liu

Two owls fly together China

Birdseye view of Bangabandhu bridge Bangladesh

Honourable mention Yuliy Vasilev

Urban dynamics

Bulgaria

Honourable mention Md Ali Asraf Bhuiyan Honourable mention Paul Reidy

Honourable mention Alan Young England Honourable mention PhilippeJeanmonod Richmond s brame France Maximum effort

Butterflies and flowers Ireland

Honourable mention SvetlinYosifov

The life of the mother Bulgaria

Honourable mention EricTourlet

Bouba 3

France

Honourable mention MihailMinkov

Wood dancer

Bulgaria

Honourable mention LiudmilaKovaleva

Artist

Russia

Honourable mention NonchoIvanov

Evening walking

Bulgaria

PSA Awards

Author

Photography Family disagreements

Country

Flag

PSA Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Irina Stoilova

Bulgaria

GOLD medal

Yavor Michev

Cloud factory

Bulgaria

SILVER medal

Velichka Todorova STOP

Bulgaria

SILVER medal

Taichang Li

Under sunshine

China

BRONZE medal

Istvan Kerekes

Life in backlight

Hungary

BRONZE medal

Burak Senbak

Fields of gold

Turkey

Honourable mention MiroslavMominski

Spring day

Bulgaria

Honourable mention Hengki Lee

Mind odyssey

Indonesia

Honourable mention Ching-Ching Yeh Monkey family

Taiwan

Honourable mention Minko Mihaylov

Iceland

Bulgaria

Honourable mention MaximMakarov

Breeze

Russia

Honourable mention JoxeInazioKuesta Garmendia

Surma tribe girl-II

Spain

HPS Awards

Flag

Author

Photography

Country

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

SvetlinYosifov

African girl

Bulgaria

GOLD medal

YuliyVasilev

The broccoli forest

Bulgaria

Coal unloading 19 Photography Freckled inner thoughts

Honourable mention ViktorKanunnikov

Russia

Honourable mention AllaSokolova

Yellow square

Russia

APB Awards

Author

Country

Flag

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

Epson and Ewell lead the way

GOLD medal

LucStalmans

Belgium

GOLD medal

AlanYoung

England

Czech Republic Country

incentive diploma ZdravkaAtanasova A buddhist in Burma Bulgaria

incentive diploma JosefFranc

Winter romance

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

JURY incentive diplomas Author

Flag

Photography

1

Borislav Milovanovic XiaohengLuo

Happy in the rain

China

1

Borislav Milovanovic Hengki Lee

The voyagers

Indonesia

2 Claudia Dietl England 3 Tsoncho Balkandjiev DominiqueBeaufrere Aupres de mon arbre France BarbaraJenkin Tulip domain

2

Claudia Dietl

UdayanSankarPal

Bowled over

India

3

Tsoncho Balkandjiev MiroslavMominski

The mysterious city Bulgaria

MdTanveerHassan Rohan

4 Ivailo Sakelariev

Man at work 9

USA

4

Ivailo Sakelariev

ChunYipChau

Window cleaning Hong Kong

5

5 Dimitrina Andreeva ElenaTrifonova

Colors

Bulgaria

Dimitrina Andreeva WeipingChen

Poor but happy

China

Author

Photography

Country Flag

Flag

Author

Photography

Country

The best author of section

The best author of section

Svetlin Yosifov

4 photographs

Bulgaria

Velichka Todorova 4 photographs

Bulgaria

L I S T O F A W A R D S L I S T F S

Section 3 NATURE (N) print FIAP / PSA ND small prints

Section 4 PHOTOJOURNALISM TRAD (PJ) print FIAP / PSA PTJ small prints FIAP Awards Author Photography Country Flag

FIAP Awards

Author

Photography Country

Flag

GOLD medal

Achim Koepf

Baikal 74

Germany

GOLD medal

AllaSokolova

This is victory

Russia

SILVER medal

Ching-Ching Yeh

Help me

Taiwan

SILVER medal

Harry Daemen

Mit letzter kraft

Luxembourg

BRONZE medal

Harry Daemen

At sunset

Luxembourg

Alexander Kondratyuk

BRONZE medal

Optimists

Russia

Honourable mention Huidong Yang

Take off

China

Honourable mention Sanna Kinnunen Tourist attractions in Praha

Finland

Falkland Islands

Honourable mention Andy Pollard

Odd one out

Man asking for help in the streets of Dhaka - Bangladesh

Honourable mention Joxe Inazio Kuesta Garmendia

Spain

Honourable mention HaiquanXiang

Arguing

China

Honourable mention RuslanBolgov

Ice guard

Russia

Honourable mention PaoloStuppazzoni

Triathlon in rosso

Italy

Honourable mention AllaSokolova

Happy mother

Russia

Honourable mention ArunMohanraj

Graceful

England

PSA Awards

Author

Photography Country

Flag

Honourable mention LiudmilaKovaleva Fun marathon

Russia

GOLD medal

AllaSokolova

Zigzag

Russia

PSA Awards

Author

Photography

Country

Flag

Hans-Werner Griepentrog

SILVER medal

Gannets observe Germany

GOLD medal

PaoloStuppazzoni

Bradipi

Italy

The bigger picture

BRONZE medal

Arun Mohanraj

England

SILVER medal

Yavor Michev

Rail accident

Bulgaria

South Georgia 969 Germany

WILDLIFE medal

Achim Koepf

BRONZE medal

Krasimir Kanev

Rock fan

Bulgaria

Honourable mention Ruslan Asanov

Breakaway

Bulgaria

Northern Ireland

Honourable mention Cyril Boyd

Overhead

Sedge wren splits

Falkland Islands

Honourable mention Andy Pollard

Honourable mention Andrey Trifonov

Tradition

Bulgaria

Honourable mention OlegGrachev

South Iceland Russia

Honourable mention LyubomirArgirov

Security

Bulgaria

HPS Awards

Author

Photography Country

Flag

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

DavidKitson

Short ear owl

Wales

Honourable mention StoyanIliev

Emotion

Bulgaria

Honourable mention IvoKuzov

The guard

Bulgaria

APB Awards

Author

Photography

Country

Flag

APB Awards

Author

Photography Country

Flag

GOLD medal

SergeyAreshev

Female wrestling

Russia

The hungrier you are the faster you win

GOLD medal

RoshanaPrasad

Sri Lanka

incentive diploma NikolayTenev

Jump

Bulgaria

incentive diploma Yan Jiang

Love

China

JURY incentive diplomas

Author

Photography

Country

Flag

JURY incentive diplomas

Author

Photography Country

Flag

1

Borislav Milovanovic OlegKargapolov

Champion

Russia

1

Borislav Milovanovic JuliaPanagiotou Acherioti

Anapafsi

Cyprus

2 Claudia Dietl

WolfgangLin

Run through fire

Hong Kong

2 Claudia Dietl

NataliaAlbrekht

Iced lagoon

Russia

3 Tsoncho Balkandjiev RadilaRadilova

The attempt of murder Bulgaria

Autumn in Yellowstone 2 Russia

3 Tsoncho Balkandjiev ViktorKanunnikov

4 Ivailo Sakelariev

ViktorKanunnikov Being in prayer Moslems 3

Russia

4 Ivailo Sakelariev

TodorBozhkov

Dream fly

Bulgaria

5 Dimitrina Andreeva Alexander Kondratyuk

Birth of man

Russia

5 Dimitrina Andreeva RuslanAsanov

Trio

Bulgaria

Author

Photography

Country

Flag

Author

Photography Country

Flag

The best author of section

The best author of section

PaoloStuppazzoni

4 photographs

Italy

Ching-Ching Yeh

4 photographs Taiwan

L I S T O F A W A R D S

Section 5 PORTRAIT & BODY (PB) FIAP / PSA PID color

Section 6 URBAN LIFE (UL) FIAP / PSA PID color

FIAP Awards

Author

Photography Country

Flag

FIAP Awards

Author

Photography

Country

Flag

Memories never die

GOLD medal

Krasimir Kanev

Bulgaria

GOLD medal

Hengki Lee

Urban daydream Indonesia

Family camel vendors

SILVER medal

Velichka Todorova Gender identity

Bulgaria

SILVER medal

Svetlin Yosifov

Bulgaria

BRONZE medal

MaximMakarov Kate

Russia

BRONZE medal

Dmitriy Kochergin Habitat 1

Russia

Traditional blacksmith shop 019

Honourable mention Honourable mention Honourable mention Honourable mention Honourable mention

Honourable mention Honourable mention Honourable mention Honourable mention Honourable mention

Peter Ludwig

Body XII

Germany

Wei Ye

China

Translucent hypnosis

Luc Stalmans

Belgium

Noncho Ivanov

Days of work

Bulgaria

Todor Todorov

Sailing

Bulgaria

MicheleMacinai

Cheese

Italy

Trifon Trifonov

Eyes

Bulgaria

LazouraCortial

Hindu bookselller France

Hansa Tangmanpoowadol

Spirit of water II

Thailand

Alla Sokolova

Touch history Russia

PSA Awards

Author

Photography Country

Flag

PSA Awards

Author

Photography

Country

Flag

GOLD medal

Harry Daemen Angula

Luxembourg

GOLD medal

Daniel Bonte

Life in complex II Japan

Woman from Karo

SILVER medal

Svetlin Yosifov

Bulgaria

Hansa Tangmanpoowadol Gazing

SILVER medal

Thailand

BRONZE medal

Romain Nero

Portrait 2959 Luxembourg

Lukasz Derangowski

BRONZE medal

Wave

Poland

Honourable mention Honourable mention Honourable mention

Spiros Iatropoulos Tango passion Greece

Honourable mention Honourable mention Honourable mention

Yuliy Vasilev

Elevated 2

Bulgaria

Seyed Ehsan Mortazavi

Cigarette

Iran

Hengki Lee

Life

Indonesia

Francesca Salice Carrier 2

Italy

Alexander Kondratyuk

Bmx session

Russia

HPS Awards

Author

Photography Country

Flag

Statue Aphroditе for “Best nude photo”

HPS Awards

Author

Photography

Country

Flag

Victoria Andreeva Broken

Bulgaria

Honourable mention

Shenghua Yang Houses on stilts on the river

China

Honourable mention

RadostinDimitrov Three

Bulgaria

APB Awards

Author

Photography Derriere les barreaux

Country

Flag

APB Awards

Author

Photography Country

Flag

Dominique Beaufrere

GOLD medal

France

GOLD medal

MicheleMacinai

Gerald

Italy

incentive diploma Giuseppe Tomelleri High water coming

Italy

incentive diploma Zlatko Latev

Body 3

Bulgaria

JURY incentive diplomas

Author

Photography Umbrella crossing III

Country

Flag

JURY incentive diplomas

Author

Photography Country

Flag

1 Borislav Milovanovic 2 Claudia Dietl

Daniel Bonte

Japan

1 Borislav Milovanovic 2 Claudia Dietl

Tamas Jambori

Sepherd

Hungary

Derya Balkan

Birds

Turkey

NikolayNikolov

Climber

Bulgaria

Md Tanveer Hassan Rohan

Brick field worker 9

3 Tsoncho Balkandjiev

USA

3 Tsoncho Balkandjiev

IstvanKerekes

The gipsy clan Hungary

4 Ivailo Sakelariev HaiquanXiang Riding

China

4 Ivailo Sakelariev Victoria Andreeva Bloom

Bulgaria

5 Dimitrina Andreeva

MinkoMihaylov

Thunderstorm Bulgaria

5 Dimitrina Andreeva

Ali Samei

Father

Iran

Author

Photography

Country Flag

Author

Photography Country

Flag

The best author of section

The best author of section

Daniel Bonte

4 photographs Japan

MaximMakarov 4 photographs Russia

L I S T O F A W A R D S

O t h e r a w a r d s , d i p l o m a s a n d v o u c h e r s / Д р у г и н а г р а д и , д и п л о м и и в а у ч е р и Award • Partner Награда • Партньор Author, distinctions (титли) • Автор Photography • Фотография Country • Държава Flag Cup of 7 th IPS Plovdiv 2020 +500€ - by Reflexes Ltd. • Купа на 7 ми МФС Пловдив 2020 + 500€ - от Рефлекси ООД

Alla Sokolova, AFIAP• Алла Соколова

This is victory • Това е победа

Russia • Русия

Plaque for Runner-up for the grand prize - cup of 7 th IPS Plovdiv 2020 • Плакет за подгласник на КупаТА на 7 ми МФС Пловдив 2020

Incentive Diplomas in 6 th sections by Reflexes Ltd • Поощрителни дипломи в шестте раздела oт Рефлекси ООД Incentive Diploma by PC Clinic Ltd. in 6 th sections • Поощрителна диплома от ПС Клиник Еоод в 6 те раздела Section 1 Ruslan Bolgov, AFIAP, cMOL**, GPU Crown1, GPU Vip1 • Moet Russia Section 4 Liudmila Kovaleva • Fun marathon Russia Section 2 Taichang Li • Under sunshine China Section 5 Krasimir Kanev • Memories never die Bulgaria Section 3 Haiquan Xiang • Arguing China Section 6 Aleksandr Firstov • Life in mono Azerbaijan Italy • Италия Honorable Diploma of Plovdiv Municipality (from all sections from BG authors) / Почетна диплома на Община Пловдив (от всички раздели на български автор) Stoyan Iliev • Стоян Илиев Greetings • Здрасти Bulgaria • България Voucher for tourist services (500€) by DAN Travel EOOD • Ваучер за туристически услуги (500€) от ДАН Травел ЕООД Lukasz Derangowski • Лукаш Деранговски Surveillance • Наблюдение Poland • Полша Diploma of Plovdiv 2019 Foundation • Диплома на Фондация Пловдив 2019 Paolo Stuppazzoni, AFIAP, A.F.I. • Паоло Ступацони Sotto il tunnel • Под тунела Italy • Италия Incentive Diploma by komitet RODOLIUBIE - chosen from the Bulgarian finalists / Поощрителна диплома на Комитет РОДОЛЮБИЕ - избрана от българските финалисти Pavlina Burdinova • Павлина Бурнарова Waters • Водата Bulgaria • България Diploma by Vi Art Foundation (in Portrait & Body section) • Диплома от Фондация Ви Арт (в раздел Портрет и тяло) Hansa Tangmanpoowadol, PSAPIDC*4,c*MoL,GPUCR-2&VIP-2 • Ханса Тангманпоуадол Spirit of water Ii • Дух на вода II Thailand • Тайланд Laszlo Szilagyi • Ласло Сцилаги Perfect shape • Перфектна форма Hungary • Унгария Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society • Плакет „Най-добър артист на салона“ отФотографско общество на Гърция Arun Mohanraj • Арун Моханраш 16 accepted photos • 16 приети фотографии England • Англия Plaque for best presented BULGARIAN AUTHOR and author from Plovdiv / Плакет за най-добре представил се български автор и автор от Пловдив Minko Mihaylov, AFIAP • Минко Михайлов 18 accepted photos • 18 приети фотографии Bulgaria • България Plaque for best presented FOREIGN AUTHORS • Плакет за най-добре представили се чуждестранНИ авторИ Alla Sokolova, AFIAP • Алла Соколова 15 accepted photos • 15 приети фотографии Russia • Русия Ching-Ching Yeh • Чинг - Чинг Иех 15 accepted photos • 15 приети фотографии Taiwan • Тайван Plaque for best presented PHOTO CLUB • Плакет за най-добре представил се ФОТО КЛУБ Club EURASIA , ILFIAP / Клуб ЕВРАЗИЯ , ILFIAP Russia • Русия Paolo Stuppazzoni, AFIAP, A.F.I. • Паоло Ступацони Triathlon in rosso • Триатлон в розово

Julia Borovikova • The decisive blow! Women‘s volleyball Christos Konstantinou-Acheriotis, EFIAP, AHPS, AICS • Air rescue

Anatolie Poiata, AFIAP • Winter trees

Moldova

Russia

Section 1

Section 4

Thierry Cheriot • Plus dure sera la chute

France

Cyprus

Radoslav Sviretsov • Via diagonalis

Bulgaria

Eniz Karadzha • Fear

Bulgaria

Section 2

Section 5

Md Ali Asraf Bhuiyan • Red chillies harvesting

Bangladesh

Mahdi Zabolabbasi • Pedant

Iran

Ada Kazagli, AFIAP, AHPS, EHPS, EHPS/b • Who Is The Third Greece

Ahmad Khatiri • Alone

Iran

Section 3

Section 6

Rashid Usmanov, EFIAP • Fire in Savannah

Russia

Svetlin Yosifov, AFIAP • Sheikh Zayed Bulgaria

S T A T I S T I C S / С Т А Т И С Т И К А

Black and white monochrome Open section Отворен раздел Черно-бяла монохромна

PHOTOJOURNALISM (trad) print section принт раздел фотожурналистика

Portrait and body section раздел Портрет и тяло

Color Open section Отворен раздел Цветна

Nature print section принт раздел Природа

URBAN LIFE section раздел ГРАДСКИ ЖИВОТ

TOTAL ОБЩО

Abbreviations / Съкращения: А = A uthor / А втор

P / Ф = P hotography /

Ф отография

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

№ Country

Flag А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф

3 12 1

1

3 12 1

1

3 12 2 2 2 8 1

1

3 44 3 5

1 Australia

2 8

2 8 2 3

1

4 1

1

2 8

1

4 1

1

2 32 2 5

2 Austria

1

4 1

1

1

4 1

1

1

8 1

2

3 Azerbaijan

1

4

2 8 1

4

1

4 1

3

1

4 1

1

2 20 2 8

4 Bangladesh

1

4

1

4

1

4

1

4 1

2 1

16 1

2

5 Belarus

2 8 2 4 2 8 2 2

2 8 1

3

2 24 2 9

6 Belgium

908

56 189 29 53 69 250 39 70 21

74 16 24 17 64 11

27 53 192 31

53 39 139 20 29 89

79 256

7 Bulgaria

1

4

1

4 1

3

1

8 1

3

8 Canada

1

4

1

4

0

9 Chile

45 178 27 32 79 316 49 83 4 16 4 12

44 175 16 20 28 112 16 31 86 797 68 178

10 China

1

4

1

4 1

1

1

4

1

4

1

16 1

1

11 Croatia

4 16 2 3 4 16 2 2 3 12 2 2 2 8 1 1

4 16 1

1

3 12 1

1

4 80 4 10

12 Cyprus

1

4 1

3 2 8 1

1

1

4

2 16 2 4

13 Czech Republic

1

4 1

1

1

4 1

1

14 Denmark

9 36 5 8 9 36 6 12 2 8 1

3 1

4 1

4 6 24 5 9 2 8 1

1

9 116 9 37

15 England

1

4 1

4

1

4 1

4

16 Falkland Islands

1

4

1

4 1

2 2 8 1

1

2 8 2 3 1

4

1

4

2 32 2 6

17 Finland

23 91

17 23 23 92 13 27

17 63 7 9 19 70 12 17 23 316 22 76

18 France

5 20 2 2 7 28 5 7 5 20 4 7

5 20 3 6 6 24 3 5 3 12 3 4 9 124 9 31

19 Germany

14 56 6 8 16 64 6 7 4 13 2 2 5 15 2 3 12 48 4 4 12 48 5 5 16 244 12 29

20 Greece

4 16 4 6 3 12 2 3

1

4 1

4 3 12 1

2 3 12

4 56 4 15

21 Hong Kong

4 16 2 4 4 16 4 6

4 16 4 8 3 11

2 3 4 59 4 21

22 Hungary

3 12 1

1

3 12 1

3

1

4 1

1

2 8

2 8 1

1

3 44 2 6

23 India

1

4 1

4 1

4 1

1

1

4 1

4 1

12 1

9

24 Indonesia

15 60 6 7 17 68 7 9 3 12 2 2 3 12 2 2 13 51

6 11

7 25 2 2 20 228 15 33

25 Iran

3 12 3 5 3 12 1

3 1

4 1

2 1

4

3 12 2 4 1

4

3 48 3 14

26 Ireland

1

4 1

1

1

4 1

2

1

4 1

1

1

12 1

4

27 Israel

11

44 8 11

13 52 7 12 5 20

5 20 3 6 10 40 2 4 12 48 8 12 15 224 14 45

28 Italy

1

4 1

3 1

4 1

2

1

4 1

1

1

4 1

4 1

16 1

10

29 Japan

4 16 1

2 4 16 1

1

1

4 1

4 1

4 1

3 3 12 3 8 4 16 3 5 4 68 4 23

30 Luxembourg

2 8 1

1

2 8 1

3 1

4 1

3

1

4

1

4 1

1

2 28 2 8

31 Macau

1

4

1

4 1

1

1

4

1

12 1

1

32 Malta

2 8 1

2 1

4

1

4

2 8 1

1

2 8 2 5 2 32 2 8

33 Moldova

1

4

1

4 1

1

1

4

1

4 1

2 1

16 1

3

34 New Zealand

1

4 1

1

1

4 1

2

1

4 1

3 1

4 1

2

1

16 1

8

35 Northern Ireland

S T A T I S T I C S / С Т А Т И С Т И К А

Black and white monochrome Open section Отворен раздел Черно-бяла монохромна

PHOTOJOURNALISM (trad) print section принт раздел фотожурналистика

Portrait and body section раздел Портрет и тяло

Color Open section Отворен раздел Цветна

Nature print section принт раздел Природа

URBAN LIFE section раздел ГРАДСКИ ЖИВОТ

TOTAL ОБЩО

Abbreviations / Съкращения: А = A uthor / А втор

P / Ф = P hotography /

Ф отография

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

received получени

accepted приети

№ Country

Flag А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф А P/Ф

1

4 1

1

1

4

1

8 1

1

36 North Macedonia

2 8 1

1

3 12 3 4

2 8 1

2 2 8

3 36 3 7

37 Norway

1

4 1

3 1

4 1

3

38 Poland

3 12 1

1

3 12

3 11

1

1

2 8 2 3 3 43 2 5

39 Romania

19 76 12 23 19 76 9 14 17 66 13 19 18 68 13 30 17 68 11 21

16 64 7 16 20 418 19 123

40 Russia

1

4 1

3 1

4 1

1

1

4

1

4 1

1

1

16 1

5

41 Serbia

1

4

1

4 1

1

1

4 1

2 1

12 1

3

42 Singapore

1

4 1

1

1

4

1

4

1

12 1

1

43 Slovakia

2 8

2 8 1

1

1

4 1

1

1

4 1

1

1

4 1

1

1

4

2 32 2 4

44 Slovenia

1

4 1

1

1

4 1

3

1

4 1

3 1

4 1

2 1

4 1

3 1

20 1

12

45 Spain

1

4 1

4

1

4 1

1

1

4 1

1

3 12 3 6

46 Sri Lanka

1

4

1

4 1

1

1

4

1

4

1

16 1

1

47 Sweden

1

4

1

4

1

8

0

48 Switzerland

1

4 1

3 1

4 1

3 1

4 1

4 1

4 1

2 1

4 1

1

1

4 1

2 1

24 1

15

49 Taiwan

1

4 1

1

1

4 1

1

1

4 1

1

1

4 1

2 1

16 1

5

50 Thailand

2 8

3 12 2 2

1

4 1

3 3 12 2 2 2 8 1

3 4 44 4 10

51 Turkey

1

4

1

4

1

8

0

52 UK

1

4

1

4 1

4

1

4 1

2 1

4

1

4 1

1

3 20 2 7

53 USA

1

4

1

4 1

2

1

8 1

2

54 Wales

Total Общо

72

76

97

111

54

171

50

717

179

143

319

182

186

109

104

275

323

232

262

369

220

289

309

900

1010

1250

4441

1085

Congratulations to all winners! And good luck in the next edition!

Поздравления на всички победители! И късмет в следващото издание!

· The list of the abbreviations (аcronyms) used in the album: FIAP - International Federation of Photographic Art; PSA - Photographic Society of America; HPS - Hellenic Photographic Society; APB - Academy of Photography Bulgaria Yanka Kyurkchieva (Operational Member of FIAP); IPS - International Photo Salon; HM - Honourable Mention; JID - Jury Incentive Diploma; BAS - Best Author in Section; ID - Incentive Diploma ( A.S. - Аnton Savov, ESFIAP; L.S. - Lyubka Savova)

· Списък на използваните абревиатури (съкращения, акроними) в албума: FIAP - Международната Федерация за Фотографско Изкуство; PSA - Фотографско Oбщество на Америка; HPS - Фотографско общество на Гърция; НСФА - Национално Сдружение Фотографска Академия „Янка Кюркчиева” (Оперативен член на FIAP); МФС - Международен Фото Салон; ПС - Почетно Споменаване; ЖПД - Жури Поощрителна Диплома; НДАР - Най-Добър Автор в Раздела; ПД - Поощрителна Диплома ( A.С. - Антон Савов, ESFIAP; Л.С. - Любка Савова)

Best presented salon author - FIAP light blue badge Най-добре представил се автор в салона - FIAP светло синя значка

Minko Mihaylov AFIAP · Bulgaria, Plovdiv Минко Михайлов AFIAP · България, Пловдив

Section М / Раздел М

Best presented bulgarian author and Plovdiv photographer Най-добре представил се български автор и пловдивски фотограф

1. Ice dance / Ледено хоро

2. Big Ben / Биг Бен

3. Iceland / Исландия

Section N / Раздел N

Section C / Раздел C

4. Knowledge / Знание

7. Bee-eaters / Пчелояди

5. Catch the sun / Хвани слънцето

8. Skater / Кънкьор

6. Morocco / Мароко

Section N / Раздел N

Section PJ / Раздел PJ

11. Dance in the river / Танц в реката

9. Vultures / Лешояди

12. The big cross / Големият кръст

10. Meeting / Среща

Section PB / Раздел PB

Section UL / Раздел UL

13. The long neck woman / Жената с дълъг врат

16. Dubai /Дубай

17. Good night / Лека нощ

14. The three paths / Трите пътеки

15. Buddhist boys Будистки момчета

18. Thunderstorm Гръмотевична буря

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented bulgarian author and author from Plovdiv Плакет за най-добре представил се български автор и автор от Пловдив

Minko Mihaylov , AFIAP • BULGARia Минко Михайлов , AFIAP • БЪЛГАРия

My name is Minko Mihailov. I am a biologist by education. Photography has been my passion for more than 20 years. I shoot landscapes, people, nature, wildlife, macro. I like to capture emotions and tell stories with my photos. Eve ryth i ng around us i s beautiful and unique, you just have to feel and see. With photography I manage to make a real and unreal journey around the wide world. It is the key to new and unknown worlds and acquaintances.

Казвам се Минко Михайлов. По образование съм биолог. Фотогра- фията повече от 20 години e моя страст. Снимам пейзажи, хора, природа, диви животни, макро. Обичам със снимките си да улавям емоции и да разказвам истории. Всичко около нас е прекрасно и неповторимо, само трябва да се почувства и види. С фотографията успявам да направя реално и нереално пътешествие из широкия свят. Тя е ключ към нови и непознати све- тове и познанства.

Нeзависимо дали снимам хора или природа се опитвам да уловя мига, онзи миг, който никога повече няма да се повтори. Фотографията е предизвикателство за мен, отивайки на ново и различно място, винаги се опитвам да го покажа така както аз го усещам, да го почувствам и после да го пресъздам през моята душа и моите очи. Фотографията за мен е пътуване в света на формите и светлината, тя е не само гледна точка, емоция или моментен отрязък от време, тя е всичко онова, което се събира в една дума - СТРАСТ.

Whether I’m shooting people or nature, I’m trying to capture the moment, the exactly that moment which will never happen again. Photography is a challenge for me, going to a new and different place, I always try to show it the way I feel it, to feel it and then to recreate it through my soul and my eyes. Photography for me is a journey into the world of forms and light, it is not just a point of view, an emotion or a momentary passage of time, it is everything that comes together in one word - PASSION.

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented foreign authors Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор

Alla Sokolova , AFIAP • Russia Алла Соколова , AFIAP • Русия

I was born in March 1966 in Riga, Latvia. All my childhood and youth, I went in for sports. I became the USSR Junior Champion at the age of 17, then the USSR and Europe Cup Winner. I was awarded with the title of Masters of Sports of International class in 1986. My sports victories and defeats have become a kind of vaccine for patience and endurance for all my life. The car accident in 1996, which made

Роденa съм през март 1966 г. в Рига, Латвия. През цялото си детство имладостсе занимавах със спорт. Станах шампион на СССР за юноши на 17 години, след това носител на купата на СССР и Европа. През 1986 г. бях удостоенa със званието майстор на спорта отмеждународен клас. Спортните ми победи и поражения се превърнаха в един вид ваксина за търпение и издръжливост през целия ми живот. Пътна катастрофа през 1996 г., която ме

me disabled for 2 years, became the crucial point in my life. Due tomy will power I managed to get back onmy feet and was able to move independently. After that I started my own business. I moved to live in France, on the Cote d’Azur in 2012, It became the second crucial moment in my life after which I started to see the world in a whole new way and dedicated my life to photography. I began to participate in international photo contests FIAP and received extensive experience and incentive to develop my professionalism. I was awarded with the title of Photo Artist AFIAP in 2018. In 2020, all documents were sent to be awarded the title of EFIAP. For the last 5 years I have received 208 awards, 123 medals at international FIAP contests. My main goal is always to be interesting and unpredictable! The main thing is to know that I’m on the right way and there are my relatives and friends nearby who support me in everything and who believe in my success.

направи инвалид за 2 години, се превърна в решаващмомент в живота ми. Поради волята си успях да се изправя на крака и успях да се движа самостоятелно. След това започнах собствен бизнес. Преместих се да живея във Франция, на Лазурния бряг през 2012 г. Това стана вторият ключов момент в живота ми, след който започнах да виждам света по съвсем нов начин и посветих живота си на фотографията. Започнах да участвам в международни фото конкурси на FIAP и получих богат опит и стимул да развия своя професионализъм. През 2018 г. бях удостоена със званието AFIAP. През 2020 г. пък изпратих всички документи нужни, за да бъда удостоена със званието EFIAP. За последните 5 години съм получила 208 награди и 123 медала в международни конкурси на FIAP. Основната ми цел винаги е да бъда интересна и непредсказуема! Основното нещо е да знам, че съм на прав път и наблизо има мои роднини и приятели, които ме подкрепят във всичко и вярват в моя успех.

Plaques for best presented authors • Плакети за най-добре представили се автори

Plaque for best presented foreign authors Плакет за най-добре представил се чуждестранен автор Ching-Ching Yeh • Taiwan / Чинг - Чинг Иех • Тайван

Studying photography for 8 years. Participating in the International Salon for first year. During this year, I saw more great photography works. I learned and grew a lot. I will continue to work hard on this road of photography.

Изучавам фотография в продължение на 8 години. Участвам в международни салони за първа година. През тази година видях още страхотни фотографии. Научих и израснах много. Ще продължа да работя усилено по този път на фотографията.

Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society Плакет „Най-добър артист на салона“ от Фотографско общество на Гърция Arun Mohanraj • England / Арун Моханраш • Англия

Започвайки фотографията като сериозен аматьор преди 6 години, Арун е страстен фотограф, който отразява предимно дивата природа и спортната фотография, нотърси и улавя и играта на всичко, в което вижда емоции и екшън. Пътува по целия свят до страни като Южна Африка, Кения, Ботсвана, Индонезия, Норвегия, Мароко и много други страни, за

Starting photography as a serious amatuer 6 years ago, Arun is a passionate photographer mostly covering Wildlife and sports photography but game for anything that emulates emotion and action.Travelled across the globe to countries such as South Africa, Kenya, Botswana, Indonesia, Norway, Morocco amongst other countries to capture wildlife and sports action. Winner of amatuer photographer of the year (One eyed land), Prix de la Photographie, Paris (PX3), finalist EPSON pano awards, winner Siena international photography awards(SIPA), British photography awards(BPA - finalist) and twice winner as the best artist of the salon from Plovidiv. Currently on the project of a documentary on Para-athletic events across Europe and Asia covering the challenges faced by the Para-athletes while participating in these events hoping to complete in 2 years.

да улaвя дивата природа и спортни активности и събития. Носител на титлата фотограф-аматьор на годината (One eyed land), Prix de la Photographie, Париж (PX3), финалист на EPSON пано награди, победител в Сиена международни награди за фотография (SIPA), британски награди за фотография (BPA - финалист) и два пъти победител като най-добър автор на фотосалона в Пловдив. В момента работи по документален филм - проект за параатлетическите събития в Европа и Азия, който обхваща предизвикателствата, пред които са изправени пара- спортистите, докато участват в тези събития. Надява се да завършаттози проект до 2 години.

Plaque „Best artist of the Salon” by Hellenic Photographic Society Плакет „Най-добър артист на салона“ от Фотографско общество на Гърция

Section 1 Open BLACK &WHITE, monochrome photography Раздел 1 Отворен ЧЕРНО-БЯЛА, монохромна фотография FIAP / PSA PID mono

FIAP gold medal • Lorenzo Di Candia, EFIAP/s, EPSA, AFI, GPU CR3 ZEUS • Italy • Tattoo two

FIAP златен медал • Лоренцо Ди Канди, EFIAP/s, EPSA, AFI, GPU CR3 ZEUS • Италия • Двойно Тату

VII IPS Plovdiv 2020 • Black & white, monochrome photography • Awards / VII МФС Пловдив 2020 • Черно-бяла, монохромна фотография • Награди

FIAP silver medal • Teodora Dimitrova , AFIAP • Bulgaria • In a dream

FIAP сребърен медал • Теодора Димитрова , AFIAP • България • Насън

VII IPS Plovdiv 2020 • Black & white, monochrome photography • Awards / VII МФС Пловдив 2020 • Черно-бяла, монохромна фотография • Награди

FIAP bronze medal • Ruslan Bolgov AFIAP, cMOL** GPU Crown1 GPU Vip1 • Russia • The face

FIAP бронзов медал • Руслан Болгов AFIAP, cMOL** GPU Crown1 GPU Vip1 • Русия • Лицето

VII IPS Plovdiv 2020 • Black & white, monochrome photography • Awards / VII МФС Пловдив 2020 • Черно-бяла, монохромна фотография • Награди

PSA gold medal • Irina Stoilova • Bulgaria • Family disagreements

PSA златен медал • Ирина Стоилова • България • Семейни разногласия

VII IPS Plovdiv 2020 • Black & white, monochrome photography • Awards / VII МФС Пловдив 2020 • Черно-бяла, монохромна фотография • Награди

PSA silver medal • Velichka Todorova AFIAP, QPSA • Bulgaria • STOP

PSA сребърен медал • Величка Тодорова AFIAP, QPSA • България • СТОП

VII IPS Plovdiv 2020 • Black & white, monochrome photography • Awards / VII МФС Пловдив 2020 • Черно-бяла, монохромна фотография • Награди

PSA bronze medal Istvan Kerekes, EFIAP/d3 • Hungary • Life in backlight

PSA бронзов медал • Ищван Керекеш, EFIAP/d3 • Унгария • Живот в контражур

VII IPS Plovdiv 2020 • Black & white, monochrome photography • Awards / VII МФС Пловдив 2020 • Черно-бяла, монохромна фотография • Награди

Made with FlippingBook flipbook maker